Kermaa ja sattumia. Vuoden Huiput ja kilpaileminen graafisen suunnittelijan näkökulmasta.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
140
Series
Abstract
Opinnäytetyöni käsittelee graafisen suunnittelun alan kilpailuja. Tavoitteena on selvittää miksi graafinen suunnittelija haluaa kilpailla. Tutkimuksen keskeisin aineisto on kymmenen graafisen suunnittelijan yksilöhaastattelut. Tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu. Haastatellut edustavat erilaisia työympäristöjä ja toimenkuvia. Tutkimuskohteeksi valitsin alan kotimaiset katselmukset, joissa kilpailutöitä arvioidaan ja arvotetaan visuaalisin perustein. Kartoitin haastateltavien näkemyksiä ja kokemuksia pääasiassa Vuoden Huiput -kilpailuun liittyen. Haastatteluaineistosta nousi tutkimusraporttiin mukaan kuusi teemaa, jotka olivat oleellisia tutkimustehtäväni kannalta. Ne ovat: kilpailija(tar), suunnittelijan monet kilpakentät, mielikuva Vuoden Huiput -kilpailusta, kilpailuodotukset ja toiveet, hyödyt ja haitat sekä tulevaisuus. Aineiston analyysi osoittaa, että sain hyvin monipuolisia vastauksia. Vuoden Huiput -kilpailijan profiili, osallistumissyyt, tavoitteet, toiveet sekä kilpailuasema voivat olla hyvin erilaisia ja toisistaan poikkeavia. Mitä tahansa Vuoden Huiput -kilpailuun ei haluttu lähettää. Varsinkin freelancereina toimivilla haastateltavilla tuntui olevan korkea osallistumiskynnys ja omat käsityksensä siitä, minkälainen työ voi valikoitua kilpailutyöksi. Tietyt laatukriteerit tuli täyttyä ja kilpailutyön piti käydä läpi lähettäjän tekemä karsinta. Markkinointitoimistoilla ja kustantamoilla oli omat tapansa karsia lähetettävät kilpailutyöt. Haastatteluaineisto avasi mielenkiintoisia ja ristiriitaisia näköaloja graafisen suunnittelun alan kilpailuperinteeseen. Aineistossa tuli esiin monia Vuoden Huiput -kilpailun epäkohtia, ongelmia, vajavaisuuksia ja puutteita. Silti kilpailua arvostettiin, sitä pidettiin tärkeimpänä ja keskeisenä. Se oli hyvä ajankuva ja oleellinen osa ammatinharjoittamista. Haastateltavien oli hyvin vaikea määritellä, miten menestykset Huipuissa ja muut kilpailumenestykset olivat vaikuttaneet heidän uraansa. Kilpailumeriitit olivat markkinointia asiakkaiden suuntaan ja suunnittelutyön arvioinnin apuväline heille suunnittelijaa tai -toimistoa valittaessa. Kilpailu pitää yllä Vuoden Huiput -yhteisöä ja tarjoaa sosiaalista hauskanpitoa kerran vuodessa. Kilpailun dokumentointi koettiin erittäin hyväksi ja tärkeäksi asiaksi. Alun perin suunnittelijoiden kilpailuksi perustettu Vuoden Huiput nähtiin haastatteluhetkellä vahvasti markkinointitoimistojen kotimaisena kilpakenttänä. Haastatellut toivoivat, että katselmuksen painopiste siirtyisi ja olisi enemmän graafisessa ja visuaalisessa muotoilussa sekä sen arvostuksessa.
Description
Supervisor
Seliger, Marja
Thesis advisor
Naukkarinen, Ossi
Keywords
graafinen suunnittelu, ammattikuva, Vuoden Huiput, kilpailu, kilpaileminen, palkinnot, teemahaastattelu
Other note
Citation