Lojaaliutta, sitoutumista ja alaistaitoja – organisaatiouskollisuuskäsitteen monivivahteisuus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Tutkielmassa tarkastelen organisaatiouskollisuuden käsitettä ja sen merkitystä. Organisaatiouskollisuuskäsitteen lisäksi tutkin lojaaliuden, sitoutumisen ja alaistaitojen käsitteitä organisatorisesta kontekstista. Tutkielma on luonteeltaan käsitteellinen työ ja se perustuu aihepiirin tutkimuskirjallisuuteen. Tutkielmassani vastaan kysymykseen: mitä organisaatiouskollisuudella tarkoitetaan? Lähden tarkastelemaan kysymystä organisaatiouskollisuuteen liitettävien käsitteiden kautta: lojaalius, sitoutuminen ja organisaatiokansalaisuus eli alaistaidot. Pyrin osoittamaan, millä tavalla nämä käsitteet ilmentävät organisaatiouskollisuutta. Tutkielmassani näkyy se, kuinka osin samankaltaisia ja toisaalta eriäviä määritelmiä sekä lojaaliudesta, sitoutumisesta että alaistaidoista löytyy eri tutkijoiden tutkimuksissa, joten tuon esille myös käsitteiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Tutkielman keskiössä on organisaatiouskollisuuden käsite, joka kulkee kattokäsitteenä koko työn läpi. Teoreettisena viitekehyksenä esittelen organisatorisesta lojaaliudesta, organisaatioon sitoutumisesta ja organisaatiokansalaisuudesta eli alaistaidoista tehdyt laajalti tunnetut ja käytetyt tyyppijaot. Tutkielman keskeisenä tarkoituksena on osoittaa käsitteiden yhteys organisaatiouskollisuuteen ja käsitteiden merkityserot. Etenkin suomenkielisessä ja englanninkielisessä tutkimuksessa käsitteiden perusmerkitykset ovat osin päällekkäisiä ja ne sisältävät myös paljon samoja elementtejä, jolloin niiden erottaminen toisistaan voi olla vaikeaa. Työni lopussa esitän mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita liittyen organisaatiouskollisuuteen ja siihen liitettäviin käsitteisiin.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
organisaatiouskollisuus, lojaalius, sitoutuminen, alaistaidot
Citation