Human factor and safety culture in safety research in the process and chemical industries

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-06-13
Department
Major/Subject
Chemical and Process Engineering
Mcode
CHEM3043
Degree programme
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Language
en
Pages
110+15
Series
Abstract
Human factors and safety culture have become increasingly important in improving safety in the process and chemical industries. New methods and tools to improve human factor consideration and safety culture are constantly developed. However, organisations do not have time to follow the development and evaluate how the methods and tools would work. This thesis aims to find and evaluate new methods and tools and to improve organisations’ ability utilise the latest safety research. Current methods and tools published in safety research journals were obtained from a literature search. Nine methods and tools were chosen to be presented, and they were evaluated with an evaluation matrix created in this thesis. Based on this assessment, three methods were presented to twelve safety professionals from the process and chemical industries, insurance, and university in semi-structured interviews. Overall, 66 articles matched the search criteria, and the Safety Science journal had the most articles regarding the criteria. The method of the ranking of process safety cultures by Zwetsloot et al (2020) was ranked highest based on the evaluation matrix. The interviewees deemed two of the three methods applicable to larger industrial use. Companies want useful methods that fulfil the organisation’s needs and are easily implementable. Similarly, companies are more likely to implement methods modified to their specific needs, for example, in the language of the method. Safety professionals in companies and in insurance do not have time to follow new research. Instead, they obtain their knowledge of new methods and tools from seminars, associations, and online sources. In addition to providing more time for safety professionals to follow new research, collaboration among researchers and the industry is one of the best ways to improve the utilisation of recent safety research in organisations.

Inhimilliset tekijät ja turvallisuuskulttuuri ovat yhä tärkeämpiä ratkaisuja turvallisuuden parantamiseen prosessi- ja kemianteollisuudessa. Uusia menetelmiä ja työkaluja kehitetään jatkuvasti inhimillisten tekijöiden huomioonottamiseksi sekä turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Kuitenkaan organisaatioilla ei ole loputtomasti aikaa arvioida miten nämä menetelmät ja työkalut toimisivat käytännössä. Tämän diplomityön tavoite on löytää ja arvioida uusia menetelmiä ja työ- kaluja sekä parantaa tuoreen turvallisuustutkimuksen hyödyntämistä organisaatioissa. Kirjallisuuskatsauksessa etsittiin uusia menetelmiä ja työkaluja turvallisuusalan tieteellisistä julkaisuista. Yhdeksän menetelmää ja työkalua valittiin esitettäväksi laajemmin ja ne arvioitiin tässä työssä kehitetyllä arviointimatriisilla. Tämän luokittelun perusteella kolme menetelmää esitettiin kahdelletoista turvallisuusalan ammattilaiselle prosessi- ja kemianteollisuudesta, vakuutusalalta ja yliopistoista. Kaiken kaikkiaan 66 hakukriteerit täyttänyttä artikkelia löytyi ja Safety Science tieteellisessä julkaisussa oli eniten hakukriteerit täyttäviä artikkeleita. Menetelmä nimeltään the ranking of process safety cultures kirjoittajina Zwetsloot et al (2020) luokiteltiin parhaaksi arviointimatriisin perusteella. Haastateltavat pitivät kahta kolmesta menetelmästä käyttökelpoisinä teolliseen käyttöön. Yritykset haluavat hyödyllisiä menetelmiä, jotka täyttävät tarpeen organisaatiossa ja ovat helposti käyttöönotettavia. Samoin menetelmät, jotka on muokattu yrityksen tarpeisiin, esimerkiksi kielellisesti, otetaan todennäköisemmin käyttöön. Turvallisuusalan ammattilaiset yrityksissä ja vakuutusalalla saavat tietoa uusista menetelmistä seminaareista, yhdistyksiltä sekä verkkolähteistä. Turvallisuusilmapiirin määritelmä on epäselvä turvallisuusalan ammattilaisten keskuudessa. Ajankäytön mahdollistaminen uuden turvallisuustutkimuksen seuraamisen lisäksi, yhteistyö yritysten ja tutkimuksen välillä on yksi parhaimmista tavoista lisätä tuoreen turvallisuustutkimuksen hyödyntämistä yrityksissä.
Description
Supervisor
Oinas, Pekka
Thesis advisor
Salo, Jaana
Juvonen, Riitta
Keywords
human factors, safety culture, human error, safety climate, safety research, process and chemical industries
Other note
Citation