Developing Performance Measurement System for Partnership Type Alliances

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2003
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
94+3
Series
Abstract
Partnerships are increasingly important for the companies in the rapidly changing business environment. Because of this partnership performance measurement has gained more emphasis. Companies consider the information on how the partnerships have been succeeded essential. Through this information partnerships can be managed and developed more efficiently. The first objective of this research was to develop a measurement system for collaborative relationships. The collaborative relationships include strategic alliances and partnership type alliances. The second objective of this research was to analyze requirements that partnership type alliances place for the partnership performance measurement. The objectives were addressed theoretically and empirically. The research followed closely the constructive research method. As in the constructive research outcome of the research was the construction, the measurement system for the collaborative relationships, and the empirical study had a significant emphasis. Development process of the measurement system followed the advancement process of Balanced Scorecard. Measures were defined according to partnership performance success factors, which were based on the partnership strategy of the Case Company and on the theoretical and empirical studies. Measures for each success factor were based on literature and on the current and proposed measures, which came up in the interviews. Final measures for the partnership performance measurement were chosen in a meeting with responsible partnership people of the Case Company. The developed partnership performance measurement system has significant emphasis on the collaboration quality between companies. Overall there are 20 measures, which are measuring the collaboration quality of the partnership. Like in normal human relations between people, also in the relations between companies, factors like trust, person chemistry, openness and commitment are playing an important role, as this research shows. After all it is the people who are doing the business. In the partnership type alliances these human relations have even bigger emphasis, because partners are so different and they have different targets for the partnership. This places also challenges for the assessment of the partnership type alliances.

Kumppanuussuhteiden lisääntyessä yritysten välillä, kumppanuuden suorituskyvyn mittaaminen on saanut kasvavassa määrin huomiota. Yrityksen kannalta on tärkeää tietää miten kumppanuudet ovat onnistuneet. Suorituskykymittariston avulla kumppanuuksia voidaan paremmin johtaa ja kehittää oikeaan suuntaan. Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli kehittää suorituskykymittaristo yritysten välisiin yhteistyösuhteisiin. Yritysten väliset yhteistyösuhteet jaettiin kahteen osa-alueeseen, strategisiin alliansseihin ja kumppanuustyyppisiin alliansseihin. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää kumppanuustyyppisten allianssien asettamat vaatimukset suorituskykymittaristolle. Tavoitteisiin pyrittiin vastaaman teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen avulla. Tutkimus seuraa konstruktiivisen tutkimusotteen vaiheita. Tutkimuksen empiirisellä osuudella on iso painoarvo, haastatteluiden ollessa tärkeä osa tätä. Tutkimuksessa kehitetty suorituskykymittaristo on eräänlainen konstruktio. Mittariston kehittämisessä sovellettiin Balanced Scorecard tyyppisen mittariston kehittämisprosessia. Mittariston kehittämisessä lähdettiin liikkeelle kohdeyrityksen kumppanuusstrategiasta ja kumppanuuden menestystekijöiden määrittämisestä. Tämän jälkeen varsinaiset mittarit määritettiin jokaiselle menestystekijälle. Mittareita määritettäessä käytettiin hyväksi kirjallisuutta sekä haastatteluissa esille tulleita nykyisiä ja ehdotettuja mittareita. Lopullinen mittaristo määritettiin mittaristopalaverissa yhdessä kohdeyrityksen edustajien kanssa. Kehitetty mittaristo painottuu mittaamaan erityisesti yritysten välistä suhdetta. Kaiken kaikkiaan mittaristossa on 20 mittaria, jotka mittaavat suhteen laatua yritysten välillä. Kuten ihmisten välisissä suhteissa, tämän tutkimuksen perusteella myös yritysten välisissä suhteissa ovat pehmeät arvot, kuten luottamus, henkilökemiat, avoimuus ja sitoutuneisuus merkittävässä roolissa. Loppujen lopuksihan yritysten taustalla on kuitenkin ihmiset, jotka tekevät liiketoimintaa. Tutkimuksen perusteella pehmeät arvot vielä korostuvat enemmän kumppanuustyyppisissä alliansseissa. Kumppanuustyyppisissä alliansseissa yritykset ovat usein hyvin erilaisia ja samaten niiden tavoitteet kumppanuudelle voivat olla hyvinkin eriävät. Tämä asettaa myös haasteita yritysten välisen kumppanuuden arviointiin.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Marschan, Maximilian
Blomqvist, Kirsimarja
Keywords
partnership, kumppanuus, measurement, mittaaminen, success factor, menestystekijä, measure, mittari
Other note
Citation