Customer's decision-making criteria in business premises markets

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Tutkimus käsittelee toimitilojen vuokralaisasiakkaiden päätöksenteko- ja arvonmuodostusprosesseja toimitilojen hankintaprojektissa. Tutkimus on osa kokonaisvastuurakentamisen (KVR) hankekehitysmallin jatkuvaa kehitystyötä. Tutkimuksessa keskitytään hankekehitys-, käyttäjähankinta- ja suunnittelunohjausprosessien kehittämismahdollisuuksiin asiakaslähtöisempään suuntaan. Tutkimuksen kirjallisuusosassa tutustutaan yleisesti asiakaslähtöisyyden teoriaan, asiakaan arvonmuodostusprosessien ollessa keskeinen osa tutkimuksen aihepiiriä. Osiossa luodaan katsaus asiakaslähtöisten liiketoimintaprosessien merkitykseen toimitilatuotteen tarjoajan liiketoiminnan kannalta. Asiakaslähtöisen viitekehyksen osana syvennytään brandin merkitykseen erottautumistekijänä toimitilamarkkinoilla. Asiakasvuokralaisten toimitilatarpeiden katsotaan olevan riippuvaisia työn ja organisaation kehityksestä tulevaisuudessa. Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen kuuluu työn tulevaisuuden tarkastelu sekä tulevaisuuden työn toimitiloille asettamien vaatimuksien hahmottaminen. Tutkimuksen empiirisessä osiossa vuokralaisasiakkaiden sekä asiakas- ja projektipäälliköiden haastatteluiden perusteella tutkittiin toimitilojen hankinta- ja asiakasprosesseja toimijoiden näkökulmista. Lisäksi haluttiin selvittää asiakkaiden toimitilapäätöksen taustalla vaikuttaneet oleellisimmat kriteerit. Mielenkiinto kohdistui niihin ominaisuuksiin ja tekijöihin toimitilatuotteessa ja myyntiprosessissa, jotka viimekädessä saivat vuokralaisasiakkaan valitsemaan juuri tarjotun toimitilakohteen. Empiirisessä tutkimuksessa pyrittiin siten myös selvittämään toimitilatuotteen erottautumista toimitilamarkkinoilla. Tutkimustuloksista voidaan sanoa, että tutkimuksessa selvitettiin asiakassegmentin päätöksentekokriteerit toimitilojen hankintaprosessissa. Vuokralaisasiakkaiden toimitilojen hankintaprosessissa valintoja ja vaihtoehtoja karsitaan vaiheittain erilaisin kriteerein. Tutkimuksen tulokset hahmottavat vuokralaisasiakkaan toimitilahankintaprosessin ja kokonaisvastuurakentamiseen (KVR) liittyvien asiakaslähtöisyyden kannalta merkittävimpien prosessien vaiheet. Tutkimuksen tiimoilta heränneenä jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoisena tutkimuskohteena voidaan pitää esimerkiksi vuokralaisasiakkaiden muodostamien asiakassegmenttien syvällisempää hahmottamista.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Nenonen, Suvi
Keywords
customer, vuokralaisasiakas, design and build, KVR- urakointi, customer orientation, asiakaslähtöisyys, business to business, toimitilatuote, office space product, päätöksentekoprosessi, decision-making process
Other note
Citation