Esikäsiteltävän levyn toimintokustannusten mallintaminen ja arviointi tuotesuunnitteluprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli luoda kustannuslaskentamalli Valmet Oyj:lle, jolla voidaan mallintaa esikäsittelyverstaalla leikattavien kappaleiden kustannusten syntymistä. Painopisteenä oli mallintaa syntyviä tuotekustannuksia tuotesuunnitteluprosessin näkökulmasta ja saada kustannusten mallinnustyökalu tuotesuunnittelijalle. Toisena keskeisenä tavoitteena oli toimintolaskentaan tarvittavan perustiedon saannin selvittäminen yrityksen tietojärjestelmistä. Kustannusten mallintamisen menetelmänä sovellettiin toimintolaskentaa jonka avulla levyn esikäsittelyprosessi mallinnettiin Excel-ohjelmistolla Tuotemallin avulla luotiin yhteys toimintokustannusten ja tuotesuunnittelun välille. Laskentamalli pystyy mallintamaan kustannuksia toimintokohtaisesti, toimintoryhmittäin ja tuotekohtaisesti. Toimintokustannusten mallintamisessa lähinnä kohdistimiin liittyvän perustiedon, puute ja saanti aiheutti tuotekustannuksiin epätarkkuutta. Kustannusmalli pystyy pitkällä aikavälillä tuottamaan toimintokustannuspohjaista tilastotietoa tuotantoprosessista tuotesuunnitteluprosessin tarpeisiin. Perustiedon saanti toimintokustannusten mallintamiseen yrityksen tietojärjestelmistä vaatii uudenlaista ajattelutapaa niin yritykseltä itseltään kuin myös ohjelmistojen kehittämisestä vastaavilta yrityksiltä.
Description
Supervisor
Ranta, Jukka
Thesis advisor
Karjalainen, Jouko
Laakko, Timo
Keywords
activity based costing, toimintolaskenta, cost model, kustannusmalli, prefabricated sheet process, levyn esikäsittely, product model, tuotemalli, information systems, tietojärjestelmät, product design process, tuotesuunnitteluprosessi
Other note
Citation