Documentation development of the system supplier

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 81 + liitt. (+11)
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen tutkimusongelmia ovat: selvittää loppuasiakkaan tarpeita dokumentoinnille; selvittää mitä dokumentteja asiakas käyttänyt; selventää, missä muodossa asiakas haluaa dokumentit; löytää mahdollisia puutteita ABB Järjestelmät Groupin asiakasdokumentaatiosta ja selvittää minkälaista dokumentaatiota asiakas odottaa. Tutkimusongelmana on myös selvittää, kuinka suuret tarpeet asiakkaalla on saada dokumentaatio näyttämään sen omalta. Tämä tutkimus käsittelee pääasiassa loppuasiakkaalle toimitettavaa dokumentaatiota, mutta myös paperikonetoimittajan ja ABB Järjestelmät Group:n välistä dokumentointiprosessia tutkitaan. Dokumentoinnin elinkaarta ja dokumentoinnin kehittämisen elinkaarta tulisi pystyä hallitsemaan. Selvin trendi dokumentoinnissa on sähköinen dokumentaatio. Tästä on Esimerkkinä IETM (Interaktiiviset Elektroniset Tekniset Manuaalit). Tutkimus jakaantuu neljään osaan: yleistä, teoria, käytäntö ja synteesi. Yleistä -osassa esitellään tutkimuksen taustaa. Teoriaosassa tutkitaan dokumentointia tukeutuen kirjallisuus- ja verkkolähteisiin. Käytäntöosassa esitellään järjestelmätoimittaja ABB Järjestelmät Group, sen dokumentointi ja kuusi casea. Synteesiosassa yhdistetään teoria ja käytäntö. Siinä tutkitaan tulevaisuuden dokumentointia, esitellään eri osapuolien näkökannat ja tehdään johtopäätöksiä.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Kinnunen, Samuli
Rehn, Lars-Johan
Keywords
documentation, dokumentointi, system supplier, järjestelmätoimittaja
Other note
Citation