Creating a flexible visual identity — A study of flexible visual system mechanisms

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Communication Design
Language
en
Pages
100
Series
Abstract
The accelerating digital revolution is forcing companies to constantly face technological change and new media platforms are emerging increasingly. In the field of visual communication, designers have to creatively adapt visual identities for diverse platforms in various formats. Therefore, the traditional static visual identity may not be enough to meet all the requirements of companies and media today. This study examines existing visual systems to achieve flexibility in visual identity design and clarifies the phenomenon of flexible visual identity. In order to understand the structure of a flexible visual identity, the connotations of visual systems are studied, and the mechanisms of the flexible visual system are established. The pattern of flexible visual identity will be defined with the analysis of existing cases. This study proposes six variation mechanisms for creating a flexible visual identity: modular, frame, repetitive, manual shape transformation, automated shape transformation, and narrative variation mechanism. Visual system classification is formed by collected and analyzed data. These six proposed variation mechanisms work as a useful starting point for any designer to build a flexible visual identity. In conclusion, the proposed mechanisms are explored in the visual identity design process. As an end result of this study, a flexible visual identity will be implemented for a design agency.

Kiihtyvä digitaalinen murros pakottaa yritykset kohtaamaan jatkuvasti teknologisia muutoksia, ja uusia media-alustoja ilmaantuu yhtenään. Visuaalisen viestinnän alalla suunnittelijoiden on luovasti mukautettava visuaalista identiteettiä erilaisille alustoille eri formaatteihin. Tästä johtuen perinteinen staattinen visuaalinen identiteetti ei välttämättä riitä täyttämään kaikkia yritysten ja median nykypäivän vaatimuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan olemassa olevia visuaalisia systeemejä joustavuuden saavuttamiseksi visuaalisen identiteetin suunnittelussa, ja selvennetään joustavan identiteetin ilmiötä. Joustavan visuaalisen identiteetin rakenteen ymmärtämiseksi tutkitaan visuaalisten systeemien konnotaatioita ja selvitetään joustavan visuaalisen systeemin mekanismeja. Joustavan visuaalisen identiteetin malli määritellään olemassa olevien tapausten analyysien avulla. Tutkimuksessa ehdotetaan kuutta variaatiomekanismia joustavan visuaalisen identiteetin luomiseksi: modulaarinen, kehys, toistuva, manuaalinen muodon muunnos, automaattinen muodon muunnos ja kerronnallinen variaatiomekanismi. Visuaalisten systeemien luokittelu muodostuu kerätystä ja analysoidusta tutkimusdatasta. Nämä kuusi ehdotettua variaatiomekanismia toimivat hyödyllisenä lähtökohtana suunnittelijoille joustavan visuaalisen identiteetin luomiseksi. Lopulta ehdotettuja variaatiomekanismeja sovitetaan visuaalisen identiteetin suunnitteluprosessissa, jonka lopputuloksena suunnittelutoimistolle toteutetaan joustava visuaalinen identiteetti.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Helander, Päivi
Keywords
visual identity, flexible visual identity, visual systems, visual communication design, graphic design, design process
Other note
Citation