Dataism as an art movement

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2024
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taiteen ja median maisteriohjelma
Language
en
Pages
52 + 17
Series
Abstract
This thesis investigates dataism as an art movement, tracing its origins to conceptual and information art. While examining the art movement, it aims to answer questions about data in general, including its history and relationship to information. By connecting various dataist artworks to each chapter’s theme, the thesis illustrates the diverse range of artistic practices that could fall under dataism. It draws a line from the innate pattern-recognition and categorising modalities in our brain, through prehistoric records and the development of written language, to today’s data practices. The thesis narrates the development of dataism in relation to the evolution of computing, positioning it as a possible iteration of the longer span of information art practice. The thesis looks into the etymology and definition of data, highlighting the conceptual ambiguity introduced by ubiquitous computing. It defines data as saved and self-comparable information, drawing the basis for this definition from the field of information studies. An appendix details the author’s practice as a dataist, presenting work and its evolution over the past seven years. This personal perspective demonstrates the practical application of the concepts discussed and presents one way of becoming a dataist.

Tämä opinnäytetyö käsittelee dataismia taidesuuntauksena, sen juuria ja nykyisyyttä sekä yhteyksiä informaatiotaiteeseen. Koska kyse on dataa käsittelevästä taiteesta, teksti pureutuu myös datan olemukseen valottaen sen historiaa sekä suhdetta informaation ja tietoon. Jokaisen luvun lopussa esitellään vähintään yksi kyseisen luvun tematiikkaan liittyvä dataistinen taiteilija tai teos. Näin muodostuu yleiskuva siitä, miten monenlaista taidetta dataismiin voi kuulua. Tutkielma osoittaa yhteyden ihmisaivoille ominaisen luokittelun, esihistoriallisten merkintöjen, kirjoitetun kielen kehityksen ja nykyisen datan käsittelyn välillä. Dataismia tarkastellaan suhteessa tietotekniikan kehitykseen ja asetetaan se osaksi pitempää informaatiotaiteen jatkumoa. Sanan data etymologiasta ja määritelmästä edetään datan nykyiseen monitulkintaisuuteen ja käsitteelliseen kaksijakoisuuteen. Informaatiotieteisiin nojaten tutkielmassa päädytään määrittelemään data tallennettuna ja itseensä vertautuvana informaationa. Liitteessä esitellään kirjoittajan työtä dataistina seitsemän vuoden ajalta. Teosesittelyt konkretisoivat teemoja, joita tutkielma käsittelee. Samalla ne kertovat yhdestä mahdollisesta polusta dataistiksi.
Description
Supervisor
Beloff, Laura
Thesis advisor
Beloff, Laura
Keywords
dataism, data, information, information art, data art, information science
Other note
Citation