Asuntorakentamisen teknisen platformin kehitysprosessi

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSuominen, Timo
dc.contributor.authorLehto, Anne
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorPeltokorpi, Antti
dc.date.accessioned2017-12-18T11:49:05Z
dc.date.available2017-12-18T11:49:05Z
dc.date.issued2017-12-11
dc.description.abstractTämä tutkimus toteutettiin osana kohdeyritys NCC:n teknisen platformin kehitysprojektia. Kohdeyrityksessä oli konsernitasolla alettu panostaa voimakkaasti tuotantoratkaisujen vakiointiin ja kaikissa maissa käytiin läpi vakioinnin taso. Suomessa tuotannossa oli vakioituja ratkaisuja käytössä, mutta niiden käyttö ei ollut laaja-alaista. Konseptien tuotteistus oli viety pitkälle, mutta teknisten ratkaisujen osalta toimintaa ei ollut yhdenmukaistettu. Kohdeyrityksessä tuotantoratkaisujen vakiointia käsiteltiin teknisten platformien avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda prosessikuvaus asuntorakentamisen teknisen platformin kehittämiselle. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui toimintatutkimus, jossa tutkija osallistui kehitystyöryhmiin kahden vakioitavan rakennusosan, porrashuoneen ja kylpyhuoneen, osalta. Tutkimuksen teoreettinen osuus toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, jonka avulla tehtiin alustava suunnitelma prosessin luomiseksi sekä tutustuttiin käsitteistöön. Prosessin tueksi tehtiin suunnitteluratkaisujen nykytila-analyysi sekä suunniteltiin ja rajattiin toimintaratkaisuja ennen työryhmätyöskentelyn aloittamista. Asuntorakentamisen teknisen platforming kehitysprosessin päävaiheet ovat vakioitavan rakennusosan/-järjestelmän valintaa edeltävä vaihe, valinta ja kehityspäätös, tausta-aineiston kerääminen ja työryhmätyöskentelyn suunnittelu, työryhmätyöskentely, käyttöönotto sekä päivitys. Tärkeää on tunnistaa rakennusosan riippuvuudet, joustavat ja joustamattomat osat sekä tehdä tarpeellisia linjanvetoja vakiointityön edistämiseksi. Prosessikuvaukseen on päätöksentekopisteet eri prosessin vaiheissa. Näillä halutaan korostaa prosessin kannalta kriittisiä pisteitä, joissa tulee arvioida millä kriteereillä työskentelyä jatketaan tai keskeytetäänkö vakiointityö. Asuntorakentamisen teknisen platformin kehitysprosessia kuvaava prosessikaavio antaa konkreettisen kuvan rakennusosan tai -järjestelmän vakioinnista kohdeyrityksessä. Tutkimuksen kaksi testikohdetta olivat keskenään erilaisia, mutta prosessikuvauksen mukainen työryhmätyöskentely eri vaiheineen toimi molempien rakennusosien vakioinnissa.fi
dc.description.abstractThis research is part of the development project of technical platform in NCC. At the Group level, the target company started to invest heavily in standardization of production solutions and in all countries the level of standardization was examined. In Finland, standardized solutions had been used in production but their use was not extensive. The productization of the concepts had gone far, but in terms of technical solutions, the activity was not harmonized. In the target company, standardization of production solutions is handled through technical platforms. The aim of the study was to create a process description for the development of the technical platform in residential construction. The method for this thesis was decided to be action research, in which the researcher participated in development teams of two building components: case studies of stairwell and bathroom. The theoretical part of the study was carried out as a literature review which introduced the concept and whereby an initial plan for creating the process was made. The current state-analysis of design solutions was made to support the process, and operational solutions were planned and limited before workshops. The main phases of development process of technical platform in residential construction are the phase before the selection of the building component/system, the selection of the building component/system and development decision, the collection of backround material and the planning of workshops, the workshop phase, the implementation and the updating. It is important to identify the interdependencies, flexible and inflexible parts of a building block, and to make the necessary alignments to foster standardization work. The process description includes decision-making points at different phases of the process. The aim is to emphasize the critical moments of the process in which it is necessary to evaluate which criteria will be used to continue working or discontinue the standardization. The process model describing the development process of the technical platform for residential construction gives a concrete picture of the standardization of a building part or system in the target company. The two test cases in the study were different, but workshops with different phases according to the process description worked in standardization of both building components.en
dc.format.extent82 + 6
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29182
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201712187980
dc.language.isofien
dc.programmeRakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorHenkilökohtainen pääaine / Rakentamistalousfi
dc.programme.mcodeR8888fi
dc.subject.keywordplatformfi
dc.subject.keywordvakiointifi
dc.subject.keywordmassaräätälöintifi
dc.subject.keywordmodularisointifi
dc.titleAsuntorakentamisen teknisen platformin kehitysprosessifi
dc.titleDevelopment process of technical platform in residential constructionen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files