Kuinka suojella ideaa? – Aineeton rakennusperintö Kivenlahden täydennysrakentamisen tavoitteissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
120
Series
Abstract
Rakennusperintöön liittyy useita aineettoman kulttuuriperinnön arvoja, joita ei nykyisin asemakaavoituksessa suojella. Aineetonta rakennusperintöä ovat paikan sellaiset kulttuuriset merkitykset, jotka eivät suoraan liity paikan materiaan, kuten paikan henki, tunnelma, suunnitelman idea ja muut ihmisten paikalle antamat merkitykset. Modernien lähiöiden voimakkaan täydennysrakentamisen myötä olemme vaarassa menettää aineettoman rakennusperinnön arvoja, koska niiden tunnistamiseen ja suojeluun ei ole asemakaavoituksessa käytössä riittäviä keinoja. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia Burran julistuksen prosessia mahdollisena aineettoman rakennussuojelun keinona Espoon Kivenlahden täydennysrakentamisen tavoitteissa. Työ jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä tutkitaan aineettoman rakennusperinnön käsitettä. Ensin tarkastellaan aineettoman kulttuuriperinnön ilmenemistä rakennetussa ympäristössä ja käydään läpi aiheeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Tämän jälkeen tutkitaan aineettoman rakennusperinnön käsittelyä julistuksissa, sopimuksissa ja suomalaisessa rakennussuojelussa. Työn toisessa osassa käsitellään Kivenlahden täydennysrakentamisen tavoitteiden laatimista Burran prosessin mukaisesti. Prosessissa tunnistetaan ensin paikkaan liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja laaditaan sitten ehdotus aineettoman rakennusperinnön suojelun toimenpiteistä. Diplomityössä todetaan, että aineeton rakennusperintö on vaikeasti tunnistettava ja jatkuvassa muutoksessa oleva rakennusperinnön ulottuvuus. Aineetonta rakennusperintöä ei nykyisellään huomioida riittävästi suomalaisissa rakennussuojelun käytännöissä. Burran prosessia käyttämällä voidaan paremmin tunnistaa aineetonta rakennusperintöä ja luoda toimintatapoja sen säilyttämiseksi. Burran julistuksen painotukset eivät kuitenkaan parhaalla tavalla vastaa suomalaisen modernin kaupunkisuojelun haasteisiin, vaan tähän kontekstiin tulisi kehittää omat käytäntönsä.

Intangible built cultural heritage cannot currently be conserved in Finnish detail planning. Intangible built heritage is the cultural meanings that places have that are not directly related to the material of the place. Examples of this phenomenon are genius loci, spirit of the place, idea of the plan and other meanings that people give to a place. Rapid infill development of modern Finnish suburbs threatens intangible built heritage values because detail planning has no adequate means for identifying and conserving them. The objective of this thesis is to examine the Burra Charter Process as a possible means for conserving intangible built cultural heritage in the goals for infill development of Kivenlahti in Espoo. The thesis is divided into two parts, the first of which studies the concept of intangible built heritage. In this part it is examined how intangible heritage relates to built cultural heritage by studying the research of the field. Subsequently, it is studied how the concept of intangible built cultural heritage relates to international charters, conventions and to Finnish building conservation. The second part of the thesis presents the process of developing the goals for infill development of Kivenlahti using the Burra Charter Process. This comprises the understanding of cultural significance and the development of policies. It is concluded that intangible built cultural heritage is difficult to identify and constantly in change. Intangible built cultural heritage is not currently considered adequately in Finnish building conservation practices. Using the Burra Charter Process helps better identify intangible cultural heritage values and develop policies to protect them. Some of the emphases of the Burra Charter Process do not fit perfectly for conservation of modern Finnish urban areas, and therefore new practices should be developed for this context.
Description
Supervisor
Savolainen, Panu
Thesis advisor
Kummala, Petteri
Keywords
aineeton rakennusperintö, Burran julistus, Kivenlahti, paikan henki, täydennysrakentaminen, aineeton kulttuuriperintö, rakennussuojelu
Other note
Citation