Taajuusmuuttajan ohjelmistotestauksen automatisointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
54
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan taajuusmuuttajan funktionaalisen testauksen automatisointia. Alkuosassa käydään läpi ohjelmistotestauksen yleisiä periaatteita ja testauksen eri tasoille soveltuvia tekniikoita. Lopuksi käydään läpi diplomityön yhteydessä rakennettu automaattinen testauslaitteisto ja sillä toteutettuja testejä. Diplomityön alkuosassa tutustutaan ohjelmistotestausta käsittelevään kirjallisuuteen. Kirjallisuuden pohjalta esitetään ohjelmistotestauksen automatisoinnin teoriaa ja yleisiä periaatteita. Testauksen automatisoimiseksi rakennetaan tietokonepohjainen järjestelmä, jolla testit pystytään suorittamaan automaattisesti. Järjestelmä pystyy ohjaamaan ja mittaamaan testattavan taajuusmuuttajan toimintoja itsenäisesti. Taajuusmuuttajan toiminnoista valitaan joukko, jolle luodaan automatisoidut testit. Testit luodaan teoriaosassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Myös testidatan valinta pyritään toteuttamaan tutkittujen teorioiden mukaisesti. Tuotekehitysprojektin aikana luotavat prototyyppiohjelmistorevisiot testataan luodulla testausjärjestelmällä. Todetaan, että taajuusmuuttajan testauksen automatisoinnilla voidaan lyhentää testauksen vaatimaa aikaa huomattavasti ja kasvattaa samalla testauksella saavutettua toimintavarmuutta.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Kärnä, Mika
Keywords
frequency converter, taajuusmuuttaja, black box testing, funktionaalinen testaus, regression, regressio
Other note
Citation