Tunne valo

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Sisustusarkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Sisustusarkkitehtuurin alalla valo ja valaistus on keskeisenä elementtinä osana tila- ja kalustesuunnittelua. Luonnonvalon hyödyntäminen ja valon tarpeenmukainen ohjaaminen kuuluu sisustusarkkitehdin ammatillisiin taitoihin. Keinovalo on kuitenkin luonnonvaloa keskeisemmässä asemassa, sillä tilan valaistus ei voi olla täysin riippuvainen luonnonvalon saatavuudesta. Valaistus on työkalu, joka voi antaa tilalle käyttötarkoituksen. Huonosti suunniteltu valaistus voi taas tehdä tilasta käyttökelvottoman. Toimivasta valaistuksesta on runsaasti yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä ja ohjeita, mutta ne koskettavat usein vain vähimmäisvaatimuksia. Hyvän valaistuksen suunnittelun yhteydessä on arvokasta huomioida myös valon pimeät puolet. Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkimus, jossa tarkastellaan tieteellisten julkaisujen pohjalta valosaasteen merkitystä ja sen vaikutuksia ihmiseen ja ympäristöön. Aihetta lähestytään ympäristöpsykologian, sekä terveyteen- ja hyvinvointiin perustuvan suunnittelun näkökulmasta. Lisäksi pohditaan uskonnon ja kansanperinteiden näkökulmaa käsitteistä valo ja pimeys. Tämän opinnäytteen tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen käsitys valon merkityksestä, keskittyen erityisesti valon haitallisiin puoliin. Tämän pohjustaminen tapahtuu tutkimalla katuvalaistuksen historiaa, jotta voidaan luoda käsitys siitä, kuinka merkittävä tekijä keinovalaistuksen kehitys on ollut nyky-yhteiskunnan ympärivuorokautisten toimintojen kannalta. Työssä käydään läpi valon käsitteet ja termit, sekä se kuinka valosta tulee saasteetta ja mitkä ovat valosaasteen tyypillisimpiä lähteitä. Tämän jälkeen tarkastellaan valoa hyönteisten houkuttelijana ja lintujen harhauttajana. Valosaasteen vaikutukset ihmiseen keskittyvät luontaisen vuorokausirytmin häiriintymiseen ja tästä aiheutuviin terveyshaittoihin. Valon kulttuurillisten vaikutusten tutkimisen jälkeen pohditaan kysymyksiä siitä, kuinka valosaasteen haittoja voidaan vähentää tulevaisuudessa sekä minkälaisia suunnitteluratkaisuja tämä vaatii. Tutkielmassa tullaan johtopäätökseen, jossa valon määrä ja laatu on usein ristiriidassa terveysvaikutusten kanssa. Tämän ratkaiseminen vaatii aiheeseen perehtymistä ja suunnittelutaitoa
Description
Supervisor
Pirinen, Antti
Thesis advisor
Relander, Martin
Keywords
Valosaaste, Haittavalo, Valon vaikutukset, Häikäisy, Häiriövalo, Valovuoto, Hyötyvalo
Other note
Citation