Addressing emergent elements in an open strategy process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-06-19
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
62+4
Series
Abstract
Strategic planning is fundamentally changing, due to pioneering organizations progressively adopting openness in their processes. In the last two decades, there has been an increase in interest, prevalence, and extent of stakeholders contributing to the strategy formulation in their organizations, but the scholar exploration of this phenomenon remains nascent. To harness the benefits of open strategy – more input into the strategy, increased motivation of employees, and a possibility for higher quality decisions, to name a few – organizations need to carefully construct an open process that fits their business and situation, as well as manage it by keeping certain aspects in the hands of the few, or in other words, closed. To construct the process, an organization needs to understand how closures support openness, and how they interplay with openness in open strategy processes both in a planned way as well as emergently. Therefore, this thesis aims to explain, through an in-depth look into a case company, what effects open and closed aspects had in their process, and how these learnings can be utilized in other organizations. To reach this objective, this research was conducted as a grounded theory study, with data collected through 19 semi-structured interviews in the case company which operates in the Finnish financial services sector. The interviews acted as a base for the qualitative analysis in this study. The insights from this study can be divided into three outcomes: 1) adding to the existing theory by revealing a previously unstudied phenomenon, the emergent dynamics of open strategy, 2) outlining how the benefits and challenges of open strategy are influenced by these emergent dynamics, and 3) creating a phase-by-phase a strategy process model for incorporating open strategizing into a largely centralized company. The model proposes that the first step of creating the basic assumptions of the strategy, as well as the last step of communicating the strategy should be fully open. The phases in between – setting the direction of the process, discussing the process, and the strategy work itself – should incorporate both open and closed elements to be effective.

Strateginen suunnittelu muuttuu perustavalla tavalla, kun edelläkävijä-organisaatiot ottavat avoimuuden käyttöön prosesseissaan. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on havaittu kasvavaa kiinnostusta ja laajuutta sidosryhmien osallistumisessa strategian kehittämiseen organisaatioissaan, mutta ilmiön tieteellinen tutkimus on vielä lapsenkengissä. Avoimen strategian hyötyjen – kuten lisääntyneen syötteen strategiaprosessiin, työntekijöiden kasvaneen motivaation ja mahdollisuuden laadukkaampiin päätöksiin – saavuttamiseksi organisaation on huolellisesti rakennettava avoin prosessi, joka sopii sen liiketoimintaan ja tilanteeseen, sekä hallittava sitä pitämällä tietyt osa-alueet harvojen käsissä eli suljettuna. Tämän prosessin rakentamiseksi organisaation on ymmärrettävä, miten suljetut elementit tukevat avoimuutta ja miten ne vuorovaikuttavat avoimen strategiaprosessin kanssa sekä suunnitellusti että emergentisti. Siksi tämä tutkimus pyrkii selittämään tapausesimerkin avulla, mitä vaikutuksia avoimilla ja suljetuilla elementeillä oli heidän prosessissaan ja miten näitä oppeja voidaan hyödyntää muissa organisaatioissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkimus toteutettiin grounded theory -tutkimuksena, jossa aineisto kerättiin 19 puoliavoimen haastattelun avulla tapausesimerkkiyrityksessä, joka toimii Suomessa finanssialalla. Haastattelut toimivat laadullisen analyysin perustana tässä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tulokset voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat 1) olemassa olevan teorian täydentäminen löytämällä aiemmin tutkimaton ilmiö, avoimeen strategiaan emergentit dynamiikat, 2) näyttäminen, miten avoimen strategian hyödyt ja haasteet vaikuttavat näihin emergentteihin dynamiikkoihin ja 3) luomalla vaiheittainen strategiaprosessimalli, jota erityisesti päätöksenteoltaan keskitetyt yritykset voivat käyttää tehdessään omaa avointa strategiaprosessiaan. Malli ehdottaa, että strategian perusoletusten luominen ensimmäisenä vaiheena ja strategian viestiminen viimeisenä vaiheena tulisi olla täysin avoimia. Näiden välissä olevat vaiheet – prosessin suunnan asettaminen, prosessista keskustelu ja strategiatyö – tulisi sisältää avoimia ja suljettuja elementtejä ollakseen tehokkaita.
Description
Supervisor
Martela, Frank
Thesis advisor
Luomaranta, Jaakko
Keywords
Inclusion, Open Strategy, Participation, Strategy as Practice, Strategy Process, Transparency
Other note
Citation