Connecting Enterprise Architecture with Strategic Planning and Development Processes in a Large Organization

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
(10) + 96 s. + liitt. 6
Series
Abstract
This thesis examines how enterprise architecture (EA) can be connected with strategic planning and development processes in a large organization. The thesis is conducted as a case study in a Finnish financial services group with the primary objective of explaining the linkage between EA and strategic planning. The second objective of the study is to increase the knowledge of business-oriented EA in the case organization. The empirical data for the research was collected through semi-structured interviews within the case company. The data was analysed with qualitative methods in parallel with the data collection to ensure sufficient and relevant data. The main findings include that EA is needed to bring insight in order to manage the increasing complexity of organizations. Furthermore, the benefits of EA ranges from reduced IT costs to improved strategic alignment between the business and IT. The analysis points out that the future role of EA is promising in the case organization, even though the current role of business-oriented EA is relatively weak. This is evident since EA is shown to bring value to the development planning process of the organization, which corresponds to the strategy implementation phase. Furthermore, the empirical evidence shows that the Finnish terminology is confusing and that there is no proper term for EA in Finnish that supports the shared understanding of the concept. The connection between EA and strategic planning has not been extensively studied in the academic literature. Thus, this thesis contributes to both strategic management and information systems research. The study offers empirical evidence that EA should be applied in the strategy implementation phase of the strategic planning process to bring value. Moreover, this study provides new insight into issues regarding the Finnish terminology related to EA. The generalizability of the findings in the thesis is to a great extent limited to large organizations in information intensive industries. Moreover, since this study is only conducted in one case company many of the findings are company specific. However, some findings such as the identified needs, the found benefits and prerequisites for successful EA can be generalized to other organizations in various industries. In order to create more reliable generalizations, additional studies with larger samples are needed in the future.

Tämä diplomityö tarkastelee miten kokonaisarkkitehtuuri voidaan yhdistää suuren organisaation strategisen suunnittelun prosesseihin. Tutkimus suoritettiin case-tutkimuksena suomalaisessa finanssitoimialan yrityksessä, päätavoitteena selittää kokonaisarkkitehtuurin ja strategisen suunnittelun välinen yhteys. Diplomityön toisena tavoitteena on lisätä liiketoimintalähtöisen kokonaisarkkitehtuurin ymmärrystä case-yrityksessä. Empiirinen data kerättiin puolistrukturoitujen haastattelujen kautta ja data analysoitiin käyttäen laadullisia menetelmiä. Analyysi suoritettiin rinnakkain datankeruun kanssa riittävän datamäärän varmistamiseksi. Tutkimuksessa osoitetaan, että kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan yhä monimutkaisempien organisaatioiden hallitsemiseksi. Lisäksi tutkimuksessa havaitaan, että kokonaisarkkitehtuuri parantaa strategian ja IT:n yhdenmukaisuutta ja vähentää IT-kustannuksia. Tutkimuksessa esitetään, että kokonaisarkkitehtuurin tulevaisuuden rooli case-yrityksessä on lupaava vaikka nykyisen liiketoimintalähtöisen kokonaisarkkitehtuurin rooli organisaatiossa on suhteellisen heikko. Tämä näkyy kokonaisarkkitehtuurin mahdollisuudessa luoda arvoa yrityksen kehityssuunnitteluprosessissa. Empiirinen aineisto osoittaa myös, että suomenkielinen terminologia on sekavaa ja suomen kielessä ei ole asianmukaista termiä enterprise architecture-käsitteelle joka tukisi käsitteen yhteistä ymmärrystä. Kokonaisarkkitehtuurin ja strategisen suunnittelun yhteyttä on tutkittu erittäin vähän. Siten tämä diplomityö edistää sekä strategisen johtamisen että tietojärjestelmien tutkimusta. Tämä tutkimus tarjoaa empiiristä näyttöä sille, että kokonaisarkkitehtuuria luo arvoa sovellettuna strategian toimeenpanovaiheessa. Sen lisäksi, tutkimus tuo uutta tietoa kokonaisarkkitehtuuriin liittyvistä suomen kielen terminologiaongelmista. Tutkimuksen tuloksien yleistäminen on suurelta osin rajattu informaatiointensiivisien toimialojen suuriin yrityksiin. Koska tutkimuksen otos käsittää ainoastaan yhden case-yrityksen, monet löydökset ovat yrityskohtaisia. Löydökset kuten kokonaisarkkitehtuurin tunnistettu tarve, sen todetut hyödyt sekä edellytykset toimivaan kokonaisarkkitehtuurityöhön ovat kuitenkin yleistettävissä muihin yrityksiin. Luotettavampien yleistyksien luomiseksi tarvitaan lisätutkimuksia suuremmilla otoksilla.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Helenius, Mika
Keywords
enterprise architecture, kokonaisarkkitehtuuri, business architecture, yritysarkkitehtuuri, strategic planning process, strategisen suunnittelun prosessi
Other note
Citation