Tietomallipohjaisen suunnittelun oikea-aikaisuuden parantaminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-12-12
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
81+13
Series
Abstract
Rakennushankkeiden suunnittelussa haasteena on saada informaatio virtaamaan tehokkaasti eri osapuolten välillä suunnittelulle asetetuista vaatimuksista suunnittelun lähtötiedoiksi ja valmiiksi tarvetta vastaaviksi suunnitelmiksi. Tietomallintamisen on odotettu tuovan apua suunnittelun informaatiovirtojen hallitsemiseen, mutta odotusten vastaisesti tietomallintaminen on kasvattanut informaation vaatimuksia ja määrää rakennusprojekteissa. Seurauksena kasvaneesta informaatiomäärästä tietomallinnus on lisännyt epävarmuutta liittyen informaatiosisältöjen luotettavuuteen ja yhtenäisyyteen. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää viitekehys, jonka avulla voidaan yhtenäistää ja tehostaa tietomallipohjaista suunnittelua ja saada informaatio virtaamaan oikea-aikaisesti suunnittelun eri osapuolten välillä. Samalla tutkimuksessa selvitettiin LOD-tasojen mahdollisuuksia tietomallintamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa ja suunnittelun oikea-aikaisuuden tehostamisessa. Diplomityö toteutettiin suunnittelututkimuksena, jossa kirjallisuuskatsauksen, teemahaastattelujen sekä tapaustutkimuksen perusteella tehdyn analyysin pohjalta rakennettiin viitekehys tietomallipohjaisen suunnittelun parantamiseen. Viitekehystä arvioitiin ja kehitettiin työpajassa asiantuntijoiden kesken. Tutkimuksessa selvisi, että suunnittelun informaatiovirtojen tehostamiseksi tarvitaan tietosisältöjen ja toimintatapojen vakiointia sekä tie-tomallin tarkkuutta kuvaavaa systeemiä. LOD-tasojen avulla voidaan parantaa suunnittelun oikea-aikaisuutta, mutta niiden käyttöön liittyy paljon haasteita. LOD-tasojen sijasta pitäisi mallinnussisällöt määrittää käyttötapauslähtöisesti huomioiden suunnittelun eri osapuolten aset-tamat vaatimukset.

A significant challenge in building design is to get the information to flow effectively from output data to finished plans between different parties. It has been thought that BIM would improve the management of information flow but instead it has increased the requirements for and quantity of information in construction process. As a result, there is much more uncertainty and incoherence in the information contents of the building design process. The aim of this study was to develop a framework of operations that unify the BIM based planning and information flows. Another goal was to find out the opportunities for the use of LOD-levels to solve some of the challenges associated with BIM. The study is a design research. The framework was built through a literature review, interviews, a case study and was valued and further developed with experts. The main results showed that to enhance the information flow of the design process a standardization of the information content and operating model is needed. In addition, there is a demand for a system that can be used for describing the accuracy of the content of the BIM-model. LOD-systems can be used for that purpose but there are a lot of challenges associated with the using LOD levels.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Holmberg, Rasmus
Lappalainen, Eelon
Keywords
level of development, suunnittelunohjaus, suunnittelun oikea-aikaisuus, suunnittelun informaatiovirrat
Other note
Citation