Roughness characteristics and velocity profile in vegetated and nonvegetated channel

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus
Mcode
Yhd-12
Degree programme
Language
en
Pages
109
Series
Abstract
Viime vuosien suuret tulvat, varsinkin Euroopassa, ovat kasvattaneet mielenkiintoa tulvatasanteiden, jokien ja kosteikkojen ennallistamiseen. Kasvillisuuden vaikutus virtausolosuhteisiin on merkittävä. Ennallistamisen kannalta parempaa tietoa taipuvan kasvillisuuden vaikutuksista virtausoloihin tarvitaan. Työssä tutkittiin virtaavissa vesissä muodostuvaa vertikaalista nopeusprofiilia ja hydraulisen karkeuden määrittämistä sen perusteella. Tutkimus koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja laboratoriokourukokeista, joissa hyödyntäen 3-ulotteista akustista doppler-tekniikkaa kerättiin virtausnopeusaineistoa erilaisissa virtaustilanteissa. Mittauksissa keskityttiin ainoastaan pohjamateriaalin yläpuolella olevaan nopeusjakaumaan. Tarkoituksena oli tutkia karkeuskorkeuden ja nopeusprofiilin yhteyttä. Mittausten jälkeen verifioitiin kirjallisuudesta valittuja menetelmiä omalla datalla ja tutkittiin saatujen tuloksien soveltuvuutta niihin. Tutkimuksessa vertailtiin myös sorapohjan ja taipuneen ruohovartisen kasvillisuuden aiheuttamaa virtausvastusta, sekä absoluuttista ja laskennallista karkeuskorkeutta. Karkeuskorkeus saatiin hyvin määritettyä nopeusprofiilien avulla. Varsinkin ruohovartisen kasvillisuuden peittämässä uomassa saadut tulokset vastasivat hyvin laskettuja arvoja. Molemmille pohjamateriaaleille määritettiin myös logaritmisen nopeusprofiilin rajat ja ne vastasivat melko hyvin teoreettisia arvoja. Nopeusprofiilit ruohovartiselle kasvillisuudelle olivat kohtuullisesti sovellettavissa valittuihin teorioihin.
Description
Supervisor
Karvonen, Tuomo
Thesis advisor
Järvelä, Juha
Helmiö, Terhi
Keywords
vertical velocity profile, vertikaalinen nopeusjakauma, roughness height, karkeuskorkeus, environmental river engineering, luonnonmukainen vesirakennus, flow resistance, virtausvastus, vegetated open channel, kasvillisuuden peittämä avouoma, floodplain, tulvatasanne
Other note
Citation