Turvallisuus, liikkuvuus ja Internet-protokollan versio 6

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
fi
Pages
[12] + 69
Series
Abstract
In this thesis the motives for transition from IPv4 protocol to IPv6 is discussed from the mobility and security points of view. The global IPv4 network is formed by joining countless local network operators together. Simultaneous updating to IPv6 would be impossible for economical reasons. It requires a support of all IP operators to upgrade the whole Internet to IPv6. This study deals with IPv6 advantages and disadvantages critically. Especially we focus on security and wireless internet. The security features designed for the new protocol are discussed. Next generation IP criteria are presented and evaluated. The new features are reflected against the old IPv4 solutions and considered in the light of how the solutions will meet the requirements in the near future networking needs. The current network problems are addressed space depletion, the incompatibility of security and mobility solutions and unsuitability for the real-time multimedia networking. These problems will lead to several other problems in practice. Each problem already has solutions presented, such as dDR, NAT, IPSec and MobileIP, but co-operation between the separate solutions causes difficulties. These solutions are better coordinated with the new protocol design. Thus, the main benefit of IPv6 is the increased compatibility and larger address space. Security and mobility services are a mandatory part of all IPv6 implementations.

Tässä tutkimuksessa pohditaan IPv6-protokollaan siirtymisen motiiveja nykyisestä IPv4-infrastruktuurista liikkuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Työssä tarjotaan protokollan kehityksen seuraamiseen 15 vuoden perspektiivi, tarkastellaan käyttöasteen kasvua viimeisen vuoden ajalta ja pohditaan vähäisen käytön syitä, seurauksia ja protokollasuunnittelun onnistumista. Maailmanlaajuinen IPv4-verkko on lukemattomien paikallisten verkkojen yhteenliittymä, jonka yhtäkkinen päivittäminen IPv6:een on jo taloudellisesti mahdotonta. Koko Internet-verkon siirtyminen IPv6-aikaan vaatii uuden protokollan omaksumista kaikilta IP-operaattoreilta. Kalliisiin investointeihin tarvitaan painavat syyt. Tutkimus käsittelee kriittisesti IPv6:n tuomia etuja ja haittoja. Erityisesti painotutaan turvallisuustekijöihin ja langattomaan internetiin. Uuteen protokollaan suunnitellut turvaominaisuudet ja langattoman liikkuvuuden tuki käydään erikseen lävitse. Uusia ominaisuuksia peilataan nykyisen IPv4:n tarjoamia keinoja vasten pohtimalla, miten ratkaisut täyttävät lähitulevaisuuden asettamia vaatimuksia verkkoprotokollille. Uudelle protokollalle määrättyjen kriteerien täyttymistä pohditaan tarkemmin liikkuvuuden osalta ja päätellään, tarjoaako IPv6 riittävät välineet nykyisiin ja tuleviin viestintätarpeisiin. Nykyisen verkkoprotokollan ongelmia ovat osoiteavaruuden loppuminen, turva- ja liikkuvuusratkaisujen irrallisuus ja yhteensopimattomuus, sekä sopimattomuus tosiaikaiseen multimedialiikenteeseen. Näistä ongelmista johtuu lukuisia muita pienempiä käytännön ongelmia. Kuhunkin ongelmaan on esitetty ratkaisuja, kuten CIDR ja NAT, IPSec ja MobilelP. Niiden välinen yhteistoiminta aiheuttaa hankaluuksia: mm. NAT, MobilelP ja IPSec eivät noudata samoja periaatteita. Uutta protokollaa suunniteltaessa erilliset ratkaisut on voitu sovittaa paremmin yhteen. IPv6:n merkittävin hyöty saadaan yhteensopivuusongelmien vähenemisenä yhdessä osoiteavaruuden laajentumisen kanssa. Turvallisuus- ja liikkuvuuspalvelut tulevat pakollisena osana IPv6-toteutuksia.
Description
Supervisor
Aura, Tuomas
Thesis advisor
Suoranta, Sanna
Keywords
networking, IPv6, security, IP, mobility, IPSec, routing, MobileIP, wireless, tietoliikenne, protocol, turvallisuus, service provider, liikkuvuus, reititys, langattomuus, protokolla, palveluntarjoaja
Other note
Citation