The influence of heavy traffic on traffic flow and traffic safety on two-lane roads

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
127 + (19)
Series
Abstract
Raskaan liikenteen määrä ja liikennesuorite Suomen tieverkolla ovat kasvaneet huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erityisen voimakkaana kasvu näkyy Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella lähinnä Venäjälle suuntautuvan transitioliikenteen takia. Raskaan liikenteen vaikutukset liikennevirtaan korostuvat ennen kaikkea ajoneuvojen suuren koon ja henkilöautoja heikomman suorituskyvyn myötä. Työn tavoitteena on ollut selvittää, vaikuttaako raskaan liikenteen suuri määrä liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä onko vaikutuksissa havaittavissa selkeitä eroja eri tietyyppien välillä. Tarkastelu perustuu seuraaviin kaksikaistaisen tien poikkileikkaukseltaan erilaisiin tietyyppeihin: geometrialtaan normaali tie, geometrialtaan huono/pienempi tie, leveäkaistatie sekä leveäpientareinen tie. Työn kirjallisuusosassa perehdytään raskaan liikenteen määrän kehitykseen, sen aiheuttamiin vaikutuksiin sekä aiemmissa selvityksissä saatuihin tutkimustuloksiin. Lisäksi tutustutaan sellaisiin sujuvuus- ja turvallisuustoimenpiteisiin, joilla raskaan liikenteen vaikutuksia olisi mahdollista lieventää. Tutkimusosa jakaantuu sujuvuus- ja onnettomuustarkasteluun, joissa kummassakin tarkasteluvälinä ovat vuodet 1997-2006. Tutkimusmenetelmänä käytetään sekä ajallista kehitystä että ns. esimerkkitie-vertailutie- tarkastelua. Esimerkkiteiksi on valittu sellaisia Kaakkois-Suomen teitä, joilla raskaan liikenteen osuus liikennemäärästä on poikkeuksellisen suuri. Näitä teitä vertaillaan muualla Suomessa oleviin teihin, joilla raskaan liikenteen osuus on pienempi. Sujuvuustarkastelussa raskaan liikenteen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen selvitetään liikenteen automaattisilta mittauspisteiltä (LAM) saaduilla ajoneuvokohtaisilla tiedoilla. Tiedoista on määritetty ajoneuvojen keskinopeudet, nopeuksien keskihajonnat, häirittyjen ajoneuvojen osuus, jonoprosentti, jonojen määrät sekä jonopituudet. Onnettomuustarkastelu perustuu Tiehallinnon onnettomuusrekisteriin, jonka tiedoista on laskettu onnettomuusmääriä, onnettomuus asteita ja eroteltu onnettomuustyyppejä. Sekä raskaan liikenteen osuus että kokonaisliikennemäärä vaikuttavat ajoneuvojen keskinopeuksiin ja nopeuksien keskihajontoihin. Liikenteen sujuvuus ja jononmuodostus noudattelevat sen sijaan ensisijaisesti kokonaisliikennemäärän muutoksia. Raskaan liikenteen määrä näyttää vaikuttavan ainoastaan raskaan liikenteen aiheuttamien jonojen määrään. Onnettomuustarkastelun perusteella raskaan liikenteen määrä ja sen muutokset eivät vaikuta onnettomuuskehitykseen. Raskaan ajoneuvon todennäköisyys joutua onnettomuuteen liikennesuoritteeseen suhteutettuna on kuitenkin suurempi kuin ajoneuvoilla keskimäärin. Tietyyppivertailussa leveäkaistatie todettiin kaikkein sujuvimmaksi ja turvallisuudeltaankin yllättävän hyväksi.
Description
Supervisor
Ernvall, Timo
Thesis advisor
Niittymäki, Jarkko
Keywords
Other note
Citation