Organizational inertia in a strategic public sector merger - Case Aalto University

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
163
Series
Abstract
Aalto University is a new Finnish private university that was created 1.1.2010 through the merger of three nationally leading universities of their own fields. The merger incorporated a strategic change effort in all significant activities of the organization, including management system, organizational structure, personnel, and culture in a short timeframe dictated by external political and economic forces. The overall rate of reforms that have been actually implemented during a relatively short transformation period challenges the picture of universities as extremely static organizations. This study focuses on explaining the organizational phenomena observed during the transformation effort by creating a grounded framework of organizational inertia. The study clearly illustrates the importance of organizational inertia as a concept, and its power to explain and classify complex organizational phenomena as a framework. The developed theory manages to provide an explanation for most of the relevant phenomena encountered during the study, with an apparent focus in institutional, political, legitimacy, and information issues in the public sector case. The study illustrates the significance of cultural, institutional, and decision-making issues, making a university organization a mess of politics, rivalry, problematic leadership and complex social networks. The results suggest that it may be very hard to lead the people in a university, but the management can certainly make an effort to lead the image of a university by creating a compelling transformation story as well as positive examples and role models, which may be powerful drivers of change. Furthermore, organizational inertia emerged not only as a force making the change more difficult, but the inertial themes observed in the pre-merger organization formed the rationale for the change itself, suggesting that certain forces can act simultaneously to initiate and inhibit strategic change by increasing the need while decreasing the ability to change.

Aalto-yliopisto on uusi suomalainen säätiömuotoinen yliopisto, joka muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä kolme omien alojensa kansallisesti johtavaa yliopistoa. Yhdistyminen piti sisällään yliopiston kaikkien ydintoiminnallisuuksien strategisen kehittämisen, mukaan lukien esimerkiksi johtamisjärjestelmän, organisaatiorakenteen, työsuhteiden ja kulttuurin uudistamisen ulkoisten, poliittisten ja taloudellisten voimien sanelemassa tiukassa aikataulussa. Merkittävä osa suunnitelluista muutoksista on myös kyetty implementoimaan lyhyessä ajassa, mikä osin haastaa käsitystä yliopistoista erittäin staattisina organisaatioina. Tämä työ keskittyy selittämään muutoshankkeen aikana havaittuja organisatorisia ilmiöitä havaintoaineiston pohjalta luodun inertiamallin avulla. Tutkimus osoittaa selvästi organisaation inertian merkityksen konseptina, sekä inertian kyvyn selittää ja luokitella organisatorisia ilmiöitä mallina. Työssä luotu teoria onnistuu tarjoamaan selityksen useimpiin tutkimuksen aikana havaittuihin merkittäviin ilmiöihin, nostaen esiin tutkitun julkisen sektorin yhdistymishankkeen tapauksessa erityisesti institutionaalisia, poliittisia, legitimiteettiin liittyviä ja informaatiotekijöitä. Tutkimus osoittaa kulttuuristen, institutionaalisten ja päätöksentekokysymysten merkityksen yliopistoille, joista piirtyy kuva politiikan, omaneduntavoittelun, ongelmallisen johtamisen ja monimutkaisten sosiaalisten verkostojen värittämänä sekasotkuna. Tulokset antavat syytä olettaa, että ihmisten johtaminen yliopistossa on haastavaa. Johto voi kuitenkin selvästikin johtaa yliopiston imagoa luomalla onnistuneen muutostarinan sekä tuottamalla esimerkkejä ja esikuvia, jotka voivat toimia tehokkaina muutosajureina. Lisäksi tutkimuksessa osoittautui, että organisaation inertia ei toimi pelkästään muutosta vaikeuttavana voimana, vaan tosiasiassa muutosta edeltävässä organisaatiossa havaitut inertiatekijät muodostivat perustelun itse muutokselle. Näin ollen vaikuttaa siltä, että tietyt organisaatioissa vaikuttavat tekijät voivat samanaikaisesti aikaansaada ja estää strategista muutosta lisäämällä tarvetta mutta heikentämällä kykyä muutokseen.
Description
Supervisor
Lamberg, Juha-Antti
Thesis advisor
Jokinen, Jari
Keywords
organization, organisaatio, inertia, inertia, transformation, muutos, change management, muutosjohtaminen, university, yliopisto, merger, yhdistyminen
Other note
Citation