Kustannushallintamenetelmät kiinteistöpalveluiden hankinnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli hankintatoimen kehittäminen kiinteistöliiketoiminnassa. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa kiinteistöpalveluihin soveltuvat hankintatoimen kustannusten hallintamenetelmät sekä luoda malli kustannusten seuraamiseksi. Tutkimuksessa tutkittiin kiinteistöpalveluiden hankinnassa pääsääntöisesti käytettäviä sekä kiinteistöpalveluiden hankintaan soveltuvia kustannushallintamenetelmiä. Menetelmiä tarkasteltiin kiinteistöpalveluiden tilaajan näkökulmasta. Tutkimus suoritettiin kirjallisuustutkimuksena. Aineistona käytettiin aihealueeseen kuuluvia tieteellisiä artikkeleita sekä alan ammattikirjallisuutta. Koska kiinteistöpalvelujen hankintaa ja kustannusmenetelmiä kuvaavaa kirjallisuutta on vähän, hyödynnettiin työssä tavaroiden ja palveluiden hankintoja sekä yrityksen laskentatoimea käsittelevää kirjallisuutta. Lisäksi tutkimuksen toissijaisena aineistona käytettiin varmentavia asiantuntijahaastatteluja, joiden tarkoituksena oli selvittää keskeiset kiinteistöpalvelujen hankintatoimeen vaikuttavat kustannustekijät. Diplomityön tuloksena havaittiin, että merkittävimmät kiinteistöpalveluiden hankintakustannuksia muodostavat tekijät, ovat henkilöstökustannukset, konsultointikustannukset, järjestelmä- ja atk-kustannukset sekä tilakustannukset. Tutkimuksen perusteella todettiin hankintatoimen kokonaiskustannusmenetelmän (Total Cost of Ownership) yhdessä toimintokohtainen kustannuslaskennan kanssa soveltuvan hyvin kiinteistöpalveluiden hankinnan kustannusten määrittämiseksi. Diplomityön tuloksena määritettiin laskennallinen malli kiinteistöpalveluiden hankinnan kokonaiskustannusten laskemiseksi
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Ventovuori, Tomi
Keywords
facility service, kiinteistöpalveluiden hankinta, Total Cost of Ownership (TCO), hankintatoimen kokonaiskustannusmenetelmä, Activity Based Costing (ABC), toimintokohtainen kustannuslaskenta, procurement cost, hankinnan kustannukset, management accounting, johdon laskentatoimi
Other note
Citation