Mekaniikkasuunnitteluprosessin kehitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
[8] + 61 s. + liitt. 6
Series
Abstract
The object of this master's thesis is the standardisation and development of the mechanical design process in ABB Ltd. Motors and Generators Division Synchronous Machines Unit. Therefore this thesis aims at solving challenges that are caused by the change of the Product Data Management (PDM) and the Enterprise Resource Planning (ERP) systems, concerning the types of the problems arising from the design process itself, as well as mapping the best techniques. The thesis also considers the whole demand-supply process throughout mechanical design and highlights the entire process flow, the key elements of the process phases and information flows as well as the best practices related to the process phases. The survey is based on interview data and reference cases analysis. The technique used for developing the working practices and processes is 4Q. The methods include a FRAM-model for collecting the necessary data. In tum for the process handling, the standardization and phasing of the SIPOC-method is adopted. Flow charts are created to maintain the process. The thesis determines the delay issues for the defined lead-time of the design process. The result of the survey shows the required data is often incomplete. Also the level of the systems' applicability is considered as notable factor in slowing down the process. Recommendations and the tools for reducing the design time and improving the quality of the process are presented. This thesis aims to provide information for solving existing problems as in the design process itself and so in the use of the systems and thereby improve the design process.

Diplomityön tavoitteena on ABB Oy Moottorit ja generaattorit -yksikön Tahtikoneet-tulosyksikön mekaniikkasuunnitteluprosessin yhtenäistäminen ja kehittäminen. Tällä työllä pyritään ratkaisemaan tuotetiedonhallinta- (PDM) ja toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) -vaihdoksesta aiheutuvat haasteet, tutkimaan minkä tyyppiset ongelmat ilmenevat itse suunnitteluprosessissa, sekä kartoittamaan suunnitteluprosessin parhaat tekniikat yhteen. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös yrityksen tulosyksikön koko tilaustoimitusprosessi mekaniikkasuunnittelun näkökulmasta. Lisäksi tuodaan esille prosessin koko kulku, vaiheiden tärkeimmät tekijät ja informaatiovirrat sekä vaiheisiin liittyvät parhaat käytännöt. Tutkimus perustuu haastatteluihin ja referenssitapausten analysointiin. Menetelmänä työskentelytapojen ja prosessien kehittämiseen on 4Q-metodi. Tarvittavan informaation keräämisessä käytetään muun muassa FRAM-mallia. Prosessin käsittelyyn, yhtenäistämiseen ja vaiheistamiseen sovelletaan puolestaan SIPOC-menetelmää. Prosessin ylläpitämistä varten luodaan vuokaavioita. Tutkimuksessa selvitetään suunnittelun läpimenoaikaa hidastavia syitä. Työn tuloksena on päätelmä tarvittavan informaation olevan usein puutteellista. Lisäksi järjestelmien soveltuvuusongelma osoittautui merkittäväksi tekijäksi prosessin hidastumisessa. Työssä on esitetty ehdotukset ja keinot suunnitteluun menevän ajan lyhentämiseen ja prosessin laadun parantamiseen. Mekaniikkasuunnitteluprosessia pyritään kehittämään sekä tarjoamalla tietoa että ratkaisemalla olemassa olevia ongelmia sekä itse suunnitteluprosessissa että järjestelmien käytössä.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Kivioja, Juha
Keywords
mechanical design process, mekaniikkasuunnitteluprosessi, demand-supply process, tilaustoimitusprosessi, process description, prosessikuvaus, product data management, tiedonhallintajärjestelmä, PDM, 4Q-metodi, 4Q-technique
Other note
Citation