Organizing for life-cycle services in a project-based company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
121
Series
Abstract
This thesis examines a manufacturer which offers high-cost capital goods and industrial services. The company has reached a rather strong standing in the service business - in 2011, some 40 % of the company's overall revenues stemmed from services - by separate project and service strategic business units (SBUs). The objective of this thesis is to provide insight for the company to its most recent strategic refocus, through which the company seeks ways for achieving some level of integration among its two SBUs; those of the project and services. The company hopes to "lock-in" the customer to its own capital deliveries and thus generate more service revenue, in long-term. The theoretical part of this paper provides the reader an in-depth review on the drivers for and challenges of servitization. Thereafter, in the literature review, the organizational aspects in servitization are discussed. An empirical study of four of the case company's projects was conducted. Empirical data was gathered through interviews with numerous respondents from Finland, China as well as North America during the summer and fall of 2012. The findings of this thesis suggest that in order to achieve a greater level of integration among the SBUs, the case company needs to create a systematic sales plan for services to be implemented in all projects. Thus, a service sales strategy is introduced. To assure the project manager's commitment to the preparation of the service sales strategy, an incentive is suggested. Furthermore, the results indicate that the service organization should take a stronger role during the site operations of a project. It is concluded, that the site operations resources should be transferred under the service organization's responsibility. While servitized business' value stream is a great concept for discussing the imperative for comprehending the new way of thinking about the business, this thesis suggests that if the case company would fully understand the continuous nature of the business, it might bring about results.

Tämä diplomityö tarkastelee erästä teollisuusyritystä, joka toimittaa arvokkaita teollisuustuotteita ja -palveluja asiakkailleen. Yritys on saavuttanut vahvan aseman palveluliiketoiminnassa - vuonna 2011 noin 40 % yrityksen liikevaihdosta oli peräisin palveluista - erillisillä projekti- ja palveluliiketoimintayksiköillä. Tämä diplomityö toivoo vastaavansa yrityksen hiljattain asettamaan strategiseen tavoitteeseen, jossa yritys pyrkii löytämään keinoja projekti- ja palveluliiketoimintayksiköiden toimintojen lähentämiseksi. Yritys toivoo asiakkaan sitoutuvan itseensä ja tilaavan palveluja myydylle laitteelle; alkaen heti projektivaiheen loppuun saattamisesta. Työn kirjallisuuskatsaus tarjoaa lukijalle kattavasti tietoa tekijöistä, joiden vuoksi teollisuusyritykset pyrkivät lisäämään palveluja tarjontaansa sekä merkittävimmistä haasteista, joita nämä yritykset tällöin kohtaavat. Diplomityön tavoitteen kannalta, organisatoriset seikat liittyen palvelullistumiseen ovat erityisen mielenkiintoisia ja niistä keskustellaan kirjallisuuskatsauksessa. Työn empiirinen tutkimus perustuu neljään projektitoimitukseen. Empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla kesällä ja syksyllä 2012. Tutkielman tuloksista havaitaan, että lähentääkseen liiketoimintayksiköidensä toimintoja, yrityksen tulee laatia systemaattinen palvelujen myyntisuunnitelma projekteihin. Projektipäällikölle ehdotetaan kannustinta, joka tukisi hänen osallistumistaan suunnitelman laatimiseen. Tulokset myös osoittavat, että palveluorganisaation tulee kasvattaa läsnäoloaan asennusvaiheen aikana. Ehdotukseni on, että asennusresurssit siirretään palveluorganisaation vastuulle. Ymmärtääkseen palvelullistuneen liiketoiminnan vaatimukset syvällisesti, yrityksen johto voi käyttää arvoketju -tarkastelua. Työssä ehdotetaan lisäksi, että johto ja työntekijät saattaisivat hyötyä ymmärtäessään liiketoimintojen jatkuvan, toisiaan seuraavan luonteen.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Valtakoski, Aku
Keywords
manufacturing, organisaatioiden erottamisaste, organizational distinctiveness, organisaatiorakenne, organizational structure, palvelullistuminen, servitization, teollisuusyritykset
Other note
Citation