The development of maintenance work for the electrically driven azimuth thuster's propeller shaft line

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
xii + 83 s. + liitt. 4
Series
Abstract
The goal of this study was to achieve at least 20% cost savings for exchanging of bearings done as a maintenance work for electrically driven azimuth thruster's equipment. The study examined the complete maintenance process from the invitation to writing the final work report. The literature study in the beginning of the thesis researched four thesis-related areas. First the structure of the azimuth thrusters was introduced. Subsequently, the importance of maintenance was examined from the point of view of different maintenance strategies. The specific characteristics of ship maintenance were then explained. Finally, the maintenance process strategy was described. The study was carried out by assembling an expert team, which collected a total of over one hundred improvement proposals to the maintenance process in use. The model for the maintenance process was developed; the collected material was sorted by phases of the work. Qualitative review of proposals made by experts was conducted. Based on this the material was divided into three groups. First group comprised of clearly economically significant proposals which meant proposals from which a direct economic benefit could be shown. Second group included otherwise significant proposals. Those were the proposals that do not have a clear and demonstrable economic benefits, but the implementation of which would otherwise be profitable, for example through reduced risks. In the last group were left the proposals that have little relevance to maintenance process. The result of this study was a number of change proposals which would have reduced the maintenance cost in the example case by over 20%. Most significant improvements were abandonment of one area external experts, introduction of a new bearings exchange tool and stricter enforcement of the collective agreement. The changes allowed by the collective agreement would be introducing unpaid rest break in the middle of the work day and halfing the allowance for working abroad.

Työn tavoitteena oli saavuttaa 20 % kustannussäästöt sähköisille ruoripotkurilaitteille huoltotoimenpiteenä suoritettavista laakereidenvaihtotöistä. Työssä tarkasteltiin suoritettavaa huoltoa kokonaisprosessina, joka alkaa tarjouspyynnöstä ja päättyy työstä kirjoitettavaan raporttiin. Työn alkuosan kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin neljään työhön liittyvään alueeseen. Aluksi perehdyttiin ruoripotkurilaitteen rakenteeseen. Tämän jälkeen huollon merkitykseen eri kunnossapitostrategioiden kannalta katsottuna. Seuraavaksi perehdyttiin laivojen huollon erityispiirteisiin. Viimeiseksi perehdyttiin prosessi strategiaan. Työn tutkimus suoritettiin kokoamalla asiantuntijatyöryhmä, jolta kerättiin kaikkiaan toistasataa parannusehdotusta käytössä olleeseen huoltoprosessiin. Kehitettiin malli huoltoprosessista ja lajiteltiin kerätty aineisto työn osa-alueiden mukaisesti. Suoritettiin kvalitatiivinen tarkastelu asiantuntijoiden tekemille ehdotuksille. Tarkastelun perusteella aineisto jaettiin kolmeen osaan. Ryhmään selkeästi taloudellisesti merkittävät ehdotukset tulivat ehdotukset, joille voitiin osoittaa suora taloudellinen hyöty. Ryhmään muutoin merkittävät ehdotukset kuuluivat ehdotukset, joilla ei ole osoitettavissa selkeää taloudellista hyötyä, mutta joiden toteuttaminen olisi muutoin kannattavaa, esimerkiksi riskien pienenemisen kautta. Viimeiseen ryhmään kuuluivat ehdotukset, joilla on vain vähän merkitystä huoltoprosessille. Työn tuloksena saatiin toimenpide-ehdotukset, joilla saadaan laskettua esimerkkitapauksen kustannuksia hieman yli 20 %. Merkittävimmät parannukset olisivat ulkopuolisista yhden osaamisalueen spesialisteista luopuminen ja uuden laakereidenvaihtotyökalun käyttöönotto, sekä työehtosopimuksen tiukempi soveltaminen. Työehtosopimuksen sallimat muutokset olisivat palkaton lepotauko työpäivän keskellä ja ulkomaanpäivärahan puolittaminen.
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Pajala, Teemu
Keywords
azimuth thruster, ruoripotkurilaite, maintenance, Azipod, process, huolto, ship, huoltoprosessi, bearing, laiva, shipyard, laakeri, telakka
Other note
Citation