Valmistusprosessien vaikutus torjuntakoneen rakenteiden väsymisominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tämä työ on kirjallisuustutkimus, johon ei sisälly kokeellista osuutta. Työssä on perehdytty valmistusprosesseissa syntyviin materiaalivikoihin ja niiden vaikutuksiin materiaalin väsymisominaisuuksissa. Saatuja tuloksia on sovellettu kolmeen torjuntakoneen kevytmetalliseen rakenneosaan tavoitteena arvioida valmistusprosessien merkitystä näiden osien eliniän arvioimisessa. Tarkasteltavat valmistusmenetelmät ovat valaminen, valssaus, taonta, lastuava työstö, profiilien suulakepuristus, peittaus, raepuhallus ja lon Vapor Deposition -pinnoitus. Tarkasteltavat rakenneosat ovat koneen runkokaari, sivuvakauttimen kiinnityskorvake ja siiven liitoslevy. Osien valmistusprosesseja on selvitetty valmistajan osapiirustusten ja prosessispesifikaatioiden avulla. Osien tarkastelun lisäksi on selvitetty valmistusmenetelmien huomioimista koneen väsymissuunnittelussa ja väsymisominaisuuksia parantavia valmistusteknisiä toimenpiteitä kuten reikien kylmämuokkausta ja raepuhallusta. Runkokaaren valmistusprosessissa merkittävin valmistustekniikan aikaansaama muutos osan väsymisominaisuuksissa aiheutuu kaaren pinnoitusta edeltävän peittauskäsittelyn kappaleen pintaan aiheuttamista alkusäröistä. Sivuvakauttimen kiinnityskorvakkeen valmistusprosessissa eniten muutoksia väsymisominaisuuksiin aiheuttavat taottuun kappaleeseen syntyvät raerakenteen epäjatkuvuuskohdat ja jäännösjännitykset. Siiven liitoslevyn valmistusprosessissa eniten vaikutusta väsymisominaisuuksiin on puolestaan titaanin koneistuksessa lämpövaikutusten johdosta osaan syntyvillä jäännösjännityksillä ja muodonmuutoksilla. Käytettävissä olleiden tietolähteiden epämääräisyydestä ja heikosta laadusta johtuen ei valmistusprosesseja saatu selville riittävällä tarkkuudella, jotta niiden todellista vaikutusta osien väsymisikään olisi mahdollista tarkasti ennustaa.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Lahtinen, Riku
Keywords
Other note
Citation