Kylmiä väreitä taiteen äärellä: kehoaistinen tunteiden huipputila

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
53 + 3
Series
Abstract
Tutkielman aiheena on kylmät väreet taiteen kokemisen kontekstissa. Sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kylmien väreiden ilmiöstä, siihen kytkeytyvistä tunteista ja kokemuksen erityisestä kehollisuudesta. Tutkimuskysymys on kaksiosainen. Millaisia ovat kylmien väreiden kokemukset, joita kuvataidekasvattajat kokevat taiteen äärellä? Millaisia tunteita ja kehoaistisia tuntemuksia ilmiöön kytkeytyy? Tutkielma on laadullista taiteen tutkimusta ja siinä on fenomenologinen eli kokemuksellisuutta painottava ote. Tutkimusmenetelmiä ovat kirjallisuuskatsaus sekä kyselytutkimus. Kirjallisuuskatsauksen aineisto on pääasiassa ajankohtaista kognitiivisen neurotieteen tutkimusta kylmistä väreistä. Sen avulla havainnollistuu ilmiön taustaa, kuten mikä kylmiä väreitä aiheuttaa, millaiset piirteet vaikuttavat niiden alttiuteen ja mitä tunteita ilmiöön tyypillisesti kytkeytyy. Tunteille ovat keskeisiä niiden kehollisuus ja aistisuus, sillä interoseptio eli kehoaisti välittää kehon tuntemuksista viestin aivoihin, minkä ansiosta ihminen voi tulla tietoiseksi tunteesta. Tässä syntyy kehotietoisuus. Ilmiöstä erityisen tekevät sen poikkeuksellisen voimakas kehollisesti sähköinen luonne sekä sähköisyyteen sitoutuvat vahvat tunteet. Aivojen palkkiojärjestelmän toiminta ja sen mukana dopamiini liittyvät olennaisesti ilmiöön ja tuottavat kokemuksessa intensiivistäkin mielihyvää ja nautintoa. Tämä liittyy myös ilmiön hyvinvointia lisäävään vaikutukseen. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin kuvataidekasvattajien kylmien väreiden kokemuksia. Aineistoa analysoidaan ja tulkitaan teemoittelu-menetelmän avulla sekä myös määrällisesti laskemalla eri kokemuksien yleisyyksiä. Tulokset tuovat esiin uusia ulottuvuuksia ilmiöstä ja havainnollistavat ilmiön monitahoista luonnetta. Kyselyaineistosta nousee esiin kuusi teemaa, joiden avulla vastataan tutkimuskysymykseen. Teemat ovat: 1) Voimakkaat ja yllättävät tunteet, 2) Haikea kokemuksellisuus, 3) Ylevyys, ihailu ja uppoutuminen, 4) Samaistuminen ja empatia, 5) Kehoaististen tuntemusten moninaisuus sekä 6) Epämieluisuus kokemuksissa. Tutkielman perusteella kylmät väreet on interoseptiivista aistitietoa kehon eri sisäosista. Kylmissä väreissä keholliseen virittyneisyyteen yhdistyy laaja tunteiden yhdistelmien kirjo. Kehon virittyneisyys signaloi yllättymistä sekä henkilökohtaista merkitystä ja poikkeuksellisuutta. Kylmät väreet liittyy alkukantaisesti taistele ja pakene –reaktioon, mistä löytyy myös olennainen yhteys yllättymiseen. Kokemus taiteen äärellä on keskeisesti kehollinen: havaitseminen ja tunnereaktio käynnistyvät aistilliskehollisesti. Tutkielma pyrkii tuomaan esille ihmisyyden kehon ja mielen vastavuoroisuuden ja samanaikaisuuden, mikä tulisi ottaa huomioon myös kasvatuksessa. Kylmien väreiden ja sen interoseptiivisen dynamiikan ymmärtäminen ja opettaminen lisää kehotietoisuutta ja auttaa tunnistamaan tunteita konkreettisemmallakin tavalla. Tutkielma tarjoaa kuvataidekasvatukselle valtavirrasta poikkeavan kehollisen taidekäsityksen. Se on keskustelunavaus kylmien väreiden kehoaistisen kokemuksen merkityksestä keskeisenä osana kuvataiteen kokemisessa ja tekemisessä.
Description
Supervisor
Fast, Heidi
Thesis advisor
Fast, Heidi
Keywords
kylmät väreet, kokemus, kuvataide, taiteet, kehollisuus, aistit, interoseptio, kehotietoisuus
Other note
Citation