Lämmönvaihdinelementtien valmistuksen laatulähtöinen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
117 s. + liitt. 9
Series
Abstract
Laatu on ensimmäinen asia, jota yrityksen tulee kaikin keinoin pyrkiä parantamaan. Laatu on ennen kaikkea johtamisfilosofia, jonka mukaan yritysten tulee kehittää toimintaansa. Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut kehittää Fincoil-teollisuus Oy:n höyrystimien lämmönvaihdinelementtien valmistusta laatulähtöisestä näkökulmasta. Fincoil-teollisuus Oy on pohjoismaiden johtavia lamellilämmönvaihdinten valmistajia. Yrityksen omistaa kansainvälinen kylmätekniikan alan yritys Carrier. Tutkimuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita merkittävimpien laatugurujen W.Edwards Demingin, Joseph Juranin, Kaouru Ishikawan, Armand Feigenbaumin sekä Walter Shewhartin johtamisfilosofioihin, laatutyökalujen käyttöön, laatukustannusten laskentaan sekä laatujärjestelmiin. Työssä on selvitetty prosessien hajonnan käsitettä sekä merkitystä tilastollista laadunvalvontaa käsittelevässä osassa. Fincoilin käyttämä laatukustannusten laskentamalli ei tarjoa johdolle riittävää informaatiota päätöksenteon tueksi. Laatukustannusten laskentaa tulee lähteä pikaisesti kehittämään koko yrityksessä. Lohkonvalmistuksen laatukustannukset ovat nykyisin noin 25% lohkonvalmistuksen liikevaihdosta. 55% kokonaislaatukustannuksista aiheutuu yrityksen sisäisistä laatuvirheistä. Fincoilin tulee nykyaikaistaa laatujärjestelmänsä vastaamaan ISO9001:2000-standardiston vaatimuksia. Laatujärjestelmän ylläpito on välttämätöntä jo asiakasvaatimusten takia. Uusi laatustandardi tukee huomattavasti paremmin yrityksen jatkuvaa kehittymistä kuin vanha, vuodelta 1994 oleva standardi. Jatkuva parantaminen on tehokas keino tuotannon kehittämiseksi, kun menetelmän kouluttamiseen ja kehittämiseen panostetaan riittävästi. Jatkuvaan parantamiseen kohdistuu voimakasta muutospainetta ehdotusten pitkän läpimenoajan takia. Jatkuvan parantamisen kehitysideat on priorisoitava sekä toteutettava suunnitellun projektiaikataulun puitteissa. Jatkuvan parantamisen kehittäminen vaatii yrityksessä kokopäivätoimisen työntekijän palkkaamisen. Tuotannonohjauksen kehittäminen lohkonvalmistuksessa on välttämätöntä keskeneräisen tuotannon vähentämiseksi sekä lohkojen myöhästymisten ehkäisemiseksi. Lohkonvalmistuksen ohjausjaksoa tulee lyhentää nykyisestä kolmen viikon tasosta noin yhden viikon tasoon. Lohkonvalmistuksen pullonkaulan avartuminen suoritetaan lyhentämällä pullonkaulana vaikuttavan koneen, F5-pystylaajentimen, asetusaikaa. Lohkonvalmistuksen työnjohtomallia tulee nykyaikaistaa tiimitoiminnan avulla. Työntekijöiden vaihtuvuus tulee saada minimoitua sekä työn haasteellisuutta ja vastuullisuutta tulee lisätä.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Tunkelo, Simo
Keywords
Other note
Citation