Market risk and application of the risk management methods on the deregulated electricity market

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorForsbom, Jan
dc.contributor.authorVeikkola, Miikka
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorRanta, Jukka
dc.date.accessioned2020-12-03T22:16:21Z
dc.date.available2020-12-03T22:16:21Z
dc.date.issued1998
dc.description.abstractSähkömarkkinat ovat Pohjoismaissa olleet viime aikoina voimakkaassa muutoksessa. Pelkän sähköhuoltojärjestelmän teknisen toimintavarmuuden sijasta on painopiste asetettu markkinoiden taloudellisesti tehokkaalle toiminnalle. Tähän on pyritty markkinoiden sääntelyä purkamalla ja myös muilla keinoin lisäämällä edellytyksiä markkinaosapuolten väliselle kilpailulle. Pohjoismaissa kehitys markkinoiden vapauttamiseksi on tapahtunut osittain yhteistyössä maiden kesken ja sisämarkkinoiden vapauttamisen ohella on pyrkimyksenä yhä selvemmin yhteispohjoismaisen markkina-alueen synnyttäminen. Sähkömarkkinoiden vapautumisen myötä altistuvat sähkömarkkinaosapuolet riskeille, joita sähkötoimialalla ei aikaisemmin ole esiintynyt. Osa riskeistä on normaaleja liiketoiminnan riskejä, jotka aiheutuvat sähkön loppuasiakasmyynnin monopoliaseman purkamisesta. Markkinoiden vapautumisen myötä on sähköstä tullut myös aktiivisesti vaihdettavissa oleva hyödyke, mikä altistaa osapuolet markkinariskille. Markkinariski on epävarmuutta sellaisten tuotannon- tai myynnin panostekijöiden hinnoista, joilla on aktiiviset markkinat. Vapailla sähkömarkkinoilla se on yksi suurimmista liiketoimintaan vaikuttavista riskitekijöistä. Tässä työssä tarkastellaan sähkömarkkinoiden markkinariskejä ja niiden hallintaa. Työn lähtökohtana on erityisesti finanssimarkkinoiden markkinariskien hallintaa varten kehitettyjen menetelmien soveltaminen myös sähkömarkkinariskien hallintaan. Markkinariskiä on käsitelty pelkkää hintariskiä laajempana taloudellisena riskinä, joka aiheutuu mistä tahansa osapuoliin vaikuttavista arvonmuutoksista markkinoilla. Työssä pyritään ottamaan huomioon erityisesti Pohjoismaisen yhteismarkkinan mukanaan tuomat markkinariskit. Työn runkona toimii eräs työn teoriaosassa esitelty markkinariskien hallintaproseduuri. Tämän proseduurin mukaisesti identifioidaan sähkömarkkinoilla esiintyvät markkinariskit ja analysoidaan riskien syntyyn ja suuruuteen vaikuttavia tekijöitä sekä eri riskitekijöiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Tämän jälkeen esitellään markkinaosapuolten käytettävissä olevat riskienhallintainstrumentit sekä analysoidaan niiden soveltuvuutta riskienhallintaan. Työn loppuosassa tutkitaan tarkemmin markkinariskin käytännön hallintaperiaatteita ja näiden periaatteiden käyttöä ja soveltamista sähkömarkkinoille. Samalla tuodaan esiin sähkömarkkinoille tyypilliset erityispiirteet ja niiden vaikutukset markkinariskien hallintaan sekä esitellään yksi case-esimerkki markkinariskeistä ja niiden realisoitumisesta. Tutkimuksen perusteella markkinoiden monista ominaispiirteistä ja toiminnallisista rajoitteista huolimatta markkinariskien yleisiä hallintaperiaatteita voidaan käyttää hyväksi myös sähkömarkkinoilla. Taloudellisen epävarmuuden kehittyneempi hallinta merkitsee tulevaisuudessa myös kilpailuetua mahdollistamalla riskinottokyvyn tehokkaamman hyödyntämisen koko liiketoiminnassa.fi
dc.format.extent115
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/85868
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120444706
dc.language.isofien
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTuo-22fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleMarket risk and application of the risk management methods on the deregulated electricity marketen
dc.titleMarkkinariski ja sen hallintamenetelmät vapailla sähkömarkkinoillafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_37937
local.aalto.idinssi13133
local.aalto.openaccessno
Files