Market risk and application of the risk management methods on the deregulated electricity market

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
115
Series
Abstract
Sähkömarkkinat ovat Pohjoismaissa olleet viime aikoina voimakkaassa muutoksessa. Pelkän sähköhuoltojärjestelmän teknisen toimintavarmuuden sijasta on painopiste asetettu markkinoiden taloudellisesti tehokkaalle toiminnalle. Tähän on pyritty markkinoiden sääntelyä purkamalla ja myös muilla keinoin lisäämällä edellytyksiä markkinaosapuolten väliselle kilpailulle. Pohjoismaissa kehitys markkinoiden vapauttamiseksi on tapahtunut osittain yhteistyössä maiden kesken ja sisämarkkinoiden vapauttamisen ohella on pyrkimyksenä yhä selvemmin yhteispohjoismaisen markkina-alueen synnyttäminen. Sähkömarkkinoiden vapautumisen myötä altistuvat sähkömarkkinaosapuolet riskeille, joita sähkötoimialalla ei aikaisemmin ole esiintynyt. Osa riskeistä on normaaleja liiketoiminnan riskejä, jotka aiheutuvat sähkön loppuasiakasmyynnin monopoliaseman purkamisesta. Markkinoiden vapautumisen myötä on sähköstä tullut myös aktiivisesti vaihdettavissa oleva hyödyke, mikä altistaa osapuolet markkinariskille. Markkinariski on epävarmuutta sellaisten tuotannon- tai myynnin panostekijöiden hinnoista, joilla on aktiiviset markkinat. Vapailla sähkömarkkinoilla se on yksi suurimmista liiketoimintaan vaikuttavista riskitekijöistä. Tässä työssä tarkastellaan sähkömarkkinoiden markkinariskejä ja niiden hallintaa. Työn lähtökohtana on erityisesti finanssimarkkinoiden markkinariskien hallintaa varten kehitettyjen menetelmien soveltaminen myös sähkömarkkinariskien hallintaan. Markkinariskiä on käsitelty pelkkää hintariskiä laajempana taloudellisena riskinä, joka aiheutuu mistä tahansa osapuoliin vaikuttavista arvonmuutoksista markkinoilla. Työssä pyritään ottamaan huomioon erityisesti Pohjoismaisen yhteismarkkinan mukanaan tuomat markkinariskit. Työn runkona toimii eräs työn teoriaosassa esitelty markkinariskien hallintaproseduuri. Tämän proseduurin mukaisesti identifioidaan sähkömarkkinoilla esiintyvät markkinariskit ja analysoidaan riskien syntyyn ja suuruuteen vaikuttavia tekijöitä sekä eri riskitekijöiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Tämän jälkeen esitellään markkinaosapuolten käytettävissä olevat riskienhallintainstrumentit sekä analysoidaan niiden soveltuvuutta riskienhallintaan. Työn loppuosassa tutkitaan tarkemmin markkinariskin käytännön hallintaperiaatteita ja näiden periaatteiden käyttöä ja soveltamista sähkömarkkinoille. Samalla tuodaan esiin sähkömarkkinoille tyypilliset erityispiirteet ja niiden vaikutukset markkinariskien hallintaan sekä esitellään yksi case-esimerkki markkinariskeistä ja niiden realisoitumisesta. Tutkimuksen perusteella markkinoiden monista ominaispiirteistä ja toiminnallisista rajoitteista huolimatta markkinariskien yleisiä hallintaperiaatteita voidaan käyttää hyväksi myös sähkömarkkinoilla. Taloudellisen epävarmuuden kehittyneempi hallinta merkitsee tulevaisuudessa myös kilpailuetua mahdollistamalla riskinottokyvyn tehokkaamman hyödyntämisen koko liiketoiminnassa.
Description
Supervisor
Ranta, Jukka
Thesis advisor
Forsbom, Jan
Keywords
Other note
Citation