Improving financial forecasting for a project-based corporation in the infrastructure construction business

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-12-16
Department
Major/Subject
Highway Engineering
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Geoengineering (GEO)
Language
en
Pages
73+7
Series
Abstract
Cost and schedule overruns are a frequently appearing issue associated with projects in the infrastructure construction business. During the life cycle stages of a project, several factors can influence project procedures negatively and have severe financial consequences. The impact of insufficient cost management proceedings may lead to cost escalations, and it is usually not identified until the damage has already occurred. This emphasizes the importance of financial forecasting. The cooperation between the project and corporate management within a company is essential during the different stages of the project and contributes to maintain a sustainable performance. This thesis focuses on the four areas of project cost management in the infrastructure construction business, and additionally covers the procedures of project forecasting and uncertainty analysis. The content encompasses the identification of the most common factors that result in cost and schedule estimate inaccuracy. The research further introduces four selected forecasting methodologies and techniques frequently used in the business, which incorporate the forecasting of project cost and schedule. Individual characteristics of the reviewed forecasting methods; Judgmental forecasting, Reference Class Forecasting (RCF), Quantity Rate Analysis, and Earned Value Management (EVM), are evaluated to conclude their appropriateness. Through a qualitative case study, the aim was to broaden the insights in financial forecasting and provide managerial guidelines regarding planning and implementation proceedings. The purpose of these complements supports to acquire desired results in the project. The empirical study considered fundamental elements, obtained from the literature research, which were reflected onto the case company, GRK Infra Oy, that currently are re-structuring their internal forecast reporting procedures. Acquired results from the research determined that project overruns occur due to a combination of insufficient performed procedures but vary based on specific situations. Furthermore, the results identified a significant variation in forecasting techniques among project managers at the case company and underlined the importance of harmonized procedures that facilitate business operations.

Kostnads- och tidsöverskridning är ett allmänt förekommande problem i byggnadsprojekt inom infrabranschen. Ett flertal faktorer kan inverka negativt på tillvägagångssätten under ett projekts livscykelfaser, av vilka en del kan leda till ekonomiska följder. Effekter av bristfälliga förfaranden i kostnadshanteringen av ett projekt kan vara orsaken bakom överskridningar och identifieras sällan innan skadan redan är skedd, vilket framhäver betydelsen av finansiell prognostisering. Samarbetet mellan projekt- och företagsledningen är viktig under livscykelfaserna av ett projekt och bidrar till att upprätthålla en strukturerad och hållbar prestanda. Denna avhandling fokuserar på de fyra olika huvudområdena inom kostnadshantering av ett byggnadsprojekt inom infrabranschen och inkluderar dessutom projektprognostisering och analys av osäkerhetsfaktorer. Innehållet omfattar identifiering av de vanligaste faktorerna som resulterar i bristfälligheter inom kostnads- och tidsuppskattningen. Studien ytterligare introducerar fyra utvalda prognostiseringsmetoder och -tekniker vilka är allmänt använda inom branschen. Samtliga metoder tangerar prognostisering av kostnader och tidplan i ett projekt. Individuella egenskaper hos de recenserade metoderna; Bedömande prognostisering (eng. Judgmental forecasting), prognostisering med hjälp av Referenskategori (eng. Reference Class Forecasting), Kvantitetsvärdeanalys (eng. Quantity Rate Analysis), och Resultatvärdemetoden (eng. Earned Value Management) är utvärderade för att kunna sammanfatta deras lämplighet. Genom en kvalitativ fallstudie var målet att bredda kännedomen för finansiell prognostisering, samt förse ledningen med riktlinjer över förfaranden under planerings- och genomförandeskedet. Syftet med dessa komplement är att uppnå önskade resultat inom projektet. Den empiriska studien omfattade grundläggande element, erhållna från litteraturstudien, vilka reflekterades mot fallstudiens företag, GRK Infra Oy, som för närvarande omstrukturerar interna förfaranden gällande rapportering av projektprognoser. Erhållna resultat från studien kunde fastställa att projektöverskridningar orsakas av en kombination bristfälligt utförda procedurer, men varierar beroende på specifika situationer. Dessutom kunde resultaten identifiera en betydande variation av prognostiseringstekniker bland projektledarna i fallstudiens företag, och poängterade vikten av harmoniserade förfaranden inom företaget.
Description
Supervisor
Korkiala-Tanttu, Leena
Thesis advisor
Korpela, Roope
Keywords
project forecasting, financial forecasting, project cost management, cost overrun
Other note
Citation