Simulointiohjelman valinta kemian teollisuuden monialayritykselle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tehdassuunnittelu
Mcode
Kem-107
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on selvittää markkinoilla olevien staattisten simulointiohjelmien soveltuvuutta Kemiran tarpeisiin ja simuloinnin merkitystä Kemiralle sekä sen eri toimipisteiden vaatimuksia simulointiohjelmalta. Työn kirjallisuusosassa esitellään markkinoilla olevia yleiskäyttöisiä staattisia simulointiohjelmia sekä Neste Engineeringin kehittämää simulointiohjelmaa FLOWBAT. Lisäksi kirjallisuusosassa vertaillaan yksityiskohtaisemmin Aspen Plus-, PRO/II- ja ChemCAD-simulointiohjelmia. Vertailussa keskitytään fysikaalisten aineominaisuuksien laskentaan, faasitasapainolaskentaan, elektrolyyttisysteemien käsittelyyn, ohjelmien sisältämiin yksikköoperaatiomalleihin, kolonnien mitoitukseen, kierrätysvirtojen käsittelyyn, laskimiin ja omien mallien liittämiseen vertailtaviin ohjelmiin sekä ohjelmien dokumentointiin. Kirjallisuusosassa selvitettiin myös simuloinnin merkitystä Kemiralle haastattelemalla teknisiä johtajia, tutkijoita, suunnittelijoita ja tuotantohenkilökuntaa Kemiran eri toimipisteissä. Työn soveltavassa osassa vertaillaan staattisia simulointiohjelmia, Aspen Plus, PRO/II ja ChemCAD, viiden esimerkkitapauksen perusteella. Esimerkkitapaukset ovat Kemiran eri tytäryhtiöiden tyypillisiä prosesseja ja ne kuvaavat hyvin Kemiran tarpeita simuloinnin osalta. Kemiran tarpeiden ja vertailtavien ohjelmien vastaavuutta tarkasteltiin kappaleessa 6. Sovellusosassa tarkastellaan myös simulointiohjelman vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia Kemiralle. Kustannusarvion tarkasteluajaksi valittiin viisi vuotta. Vertailun perusteella tultiin johtopäätökseen, että Aspen Plus soveltuu parhaiten Kemiran simulointitarpeisiin.
Description
Supervisor
Hurme, Markku
Thesis advisor
Sundquist, Anna
Keywords
Other note
Citation