Teollisuustilan valaistuksen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
89+8
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia teollisuustilan valaistuksen kehittämistä; oltiin kiinnostuneita siitä, millaisia tekijöitä valaistuksen kehittämiseen liittyy, ja mitä tekijöitä päätösten tekijöiden tulee huomioida valaistushankintaa tarkasteltaessa. Tutkimus pohjaa näkemykseen, jossa valaistussuunnittelun tärkein tavoite on laadukas valaistus. Laadukas valaistus on subjektiivinen käsite, johon liittyvien tavoitteiden ja rajoitteiden nähdään muodostuvan tilan arkkitehtuurista, ihmisen hyvinvoinnin tarpeista sekä taloudellisuudesta ja ympäristötekijöistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin elintarviketeollisuudessa toimivan yrityksen tuotantohallia, jonne tehtyjen kenttämittausten ja käyttäjäkyselyn avulla kartoitettiin valaistuksen kehittämisen tarpeita. Neljän erilaisen valaistussuunnitelman avulla havainnollistettiin, millaisia vaikutuksia valaisimien ominaisuuksilla ja valaistuksen järjestämisellä on valaistuksen laadukkuuden sekä taloudellisen kannattavuuden ja ympäristötekijöiden kannalta. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät esiteltiin tarkasti, jotta tutkimusta voidaan käyttää myös jatkossa valaistushankintojen suunnitteluun ja arviointiin. Yksi tutkimuksen päätavoite olikin antaa laaja yleiskuva valaistushankintaan liittyvästä kokonaisuudesta. Saatujen tulosten mukaan tutkimuskohteen valaistus oli riittävä työturvallisuusviranomaisten näkökulmasta, vaikka osa tutkituista ei osannutkaan sanoa, onko valaistus riittävä töiden turvalliseen suorittamiseen. Kirjallisuudessa esitetyt laadulliset vaatimukset eivät täyttyneet kaikilla tutkimuskohteen tarkastelualueilla. Nykyisen valaistuksen todettiin myös olevan energiatehokkuudeltaan huono. Lisäksi tutkimustulosten mukaan tutkimuskohteeseen ei saada riittävästi päivänvaloa, jotta sen hyödyntäminen olisi mielekästä. Tutkimuskohteeseen toteutettu valaistussuunnitelma A oli toteutetuista ehdotuksista laadukkain. Vaihtoehdon C elinkaarikustannukset olivat pienimmät, mutta ratkaisu ei täyttänyt kaikkia laadullisia vaatimuksia. Suunnitelma A oli esitetyistä vaihtoehdoista ainoa, jossa valaistusvoimakkuuksia koskevat vaatimukset täyttyivät 50 000 käyttötunnin jälkeen. Vaihtoehdolla A voidaan toteuttaa elinkaareltaan jopa 70 000 käyttötunnin ratkaisu, jonka energiatehokkuus on erittäin hyvä. Teollisuustilan valaistuksen kehittäminen vaatii aina tilan yksilöllisten tekijöiden huomioimista. Tämä tutkimus voi kuitenkin antaa hyödyllistä tietoa valaistuksen kehittämiseen liittyvistä tekijöistä, joita voidaan hyödyntää myös muissa teollisuustiloissa.

The main objective of this Master’s thesis was to study development aspects involved in lighting design of industrial workshops. Another objective of this study was to provide a general overview on procurement process of industrial lighting design. This study is based on a point of view where the most important criteria of a lighting design solution is the lighting quality. The lighting quality is a subjective concept which includes factors related to architecture, human needs, economics and environment. The work was also focused on factors which the decision-makers must observe during the procurement process. This study was conducted at a workshop specialized in manufacturing of machinery for the food processing industry. The lighting development needs were accessed throughout a comprehensive fieldstudy analysis which also included questionnaires to the workshop workers. In addition, four alternative lighting solutions were provided as examples to illustrate how luminaire features and installation methods affected on light quality, cost and environmental issues. The methodology used during the study was precisely recorded to enable for later use in planning, procurement processes and evaluations of industrial lighting installations. The analysis of the field study results revealed that the required illuminance level did comply with the value stated by national safety authority, even though, some participants in the questionnaire were not able to confirm if current lighting level was adequate for their work safety. In general, not all the quality related requirements listed in literature were achieved. The study has made clear that the current lighting installation lacks in energy efficiency. In addition, the study revealed that daylight was not adequately available hence its utilization is not relevant. The lighting design solution A was found to be the best option to satisfy the set of quality requirements. Solution C was the most economical based on the life cycle cost analysis. Nevertheless this solution did not fulfil all the quality requirements. Solution A was found to be only option that satisfied the required illuminance levels after 50 000 hours of operational use. The solution A can provide even 70 000 hour life cycle with very good energy efficiency. The development or upgrade of industrial workshop lighting installations always requires detailed knowledge of the work site. However, this study can provide relevant information related to lighting design of other industrial workshops.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Pinho, Paulo
Keywords
valaistus, sisävalaistus, kehittäminen, teollisuus, hankinta, valaistussuunnittelu
Other note
Citation