User-centered story mapping: Exploring how artifacts can emphasize user understanding in the coordination of small agile software development teams

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Käkelä
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
89
Series
Abstract
Agile software development can be seen as the mainstream of software development in the 2010’s. At the same time, integrating user-centered design is one of the key themes in the evolution of agile software development. By fulfilling the needs of their users, businesses can keep up with the increasing competition. In user-centered design, using artifacts for communication is essential. While this is true in the context of agile software development as well, some challenges have been recognized in sharing user understanding through the artifacts. Software developers often overlook them unless they are crucial for getting their work done. In addition, common artifacts for sharing user understanding don’t take a stand in prioritization and coordination of development work. This can lead to forgetting the user goals and motivations in development. This study aims to find out what needs a small agile software development company has related to utilizing user understanding in project coordination. Based on this, the study aims to create a user-centered design artifact that could support these needs while also solving the previously recognised challenges. The study is conducted in collaboration with a small software company Plan Brothers. A user-centered design approach inspired by participatory action research is followed. The context and needs of the team are identified through an interview study and a workshop, and the artifact concept is iteratively designed and tested together. The resulting artifact concept, the User-centered Story Map, is designed specifically for sharing user understanding in small agile software development teams. It is based on the existing User Story map with improvements that facilitate the discussion towards the situations, motivations and goals of the users. Based on an evaluation workshop, the User-centered Story Map can support project coordination as a workshop method. It provides a common medium for team members with different backgrounds to talk about the big picture of the software from the user’s perspective. By steering team members into deeper user-related discussions, it helps them find gaps in their understanding and aids in prioritizing future work. By building on existing developer artifacts, User Stories, the User-centered Story Map works well as a boundary object between user-centered design specialists and developers. However, more experience is needed to validate the User-centered Story Map as a tool for continuous coordination and backlog management of agile software development teams.

Ketterää ohjelmistokehitystä (agile software design) voidaan pitää ohjelmistokehityksen valtavirtana 2010-luvulla. Samaan aikaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun (user-centered design) integrointi on yksi keskeisimmistä teemoista ketterän ohjelmistokehityksen kehityskulussa. Käyttäjien tarpeet täyttämällä yritykset pystyvät vastaamaan kasvavaan kilpailuun. Design-artefaktien avulla kommunikointi on olennainen osa käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Vaikka tämä pitääkin paikkansa myös ketterän ohjelmistokehityksen yhteydessä, käyttäjäymmärryksen jakamisessa käyttäjälähtöisten design-artefaktien avulla on tunnistettu haasteita. Ohjelmistokehittäjät jättävät ne usein vähälle huomiolle, ellei niistä ole välitöntä hyötyä heidän työnsä etenemiselle. Tämän lisäksi yleisimmät käyttäjäymmärryksen jakamiseen käytetyt artefaktit eivät ota kantaa kehitystyön priorisointiin tai koordinointiin, mikä voi johtaa käyttäjien tarpeiden ja tavoitteiden unohtamiseen. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, mitä tarpeita pienellä ketterän ohjelmistokehityksen yrityksellä on liittyen käyttäjäymmärryksen hyödyntämiseen työn koordinoinnissa. Tämän pohjalta tutkimus pyrkii luomaan käyttäjälähtöisen design-artefaktin, joka pystyy vastaamaan sekä näihin tarpeisiin että aiemmin tunnistettuihin haasteisiin. Tutkimus on tehty yhteistyössä pienen ketterän ohjelmistokehityksen yrityksen Plan Brothersin kanssa. Aihetta lähestytään käyttäjäkeskeisen suunnittelun keinoin ja osallistavan toimintatutkimuksen innoittamana. Kehitystiimin taustaa ja tarpeita tutkitaan haastattelututkimuksen ja työpajan avulla, ja sen jäsenet pääsevät osallistumaan artefaktin konseptin suunnitteluun ja testaukseen. Työn tuloksena syntynyt design-artefakti Käyttäjäkeskeinen Tarinakartta (User-centered Story Map) on suunniteltu erityisesti käyttäjäymmärryksen jakamiseen pienissä ketterän ohjelmistokehityksen yrityksissä. Se perustuu olemassa olevaan User Story map -artefaktiin sisältäen parannuksia, jotka ohjaavat keskustelua kohti käyttäjien tilanteita, tarpeita ja tavoitteita. Arviointityöpajan perusteella Käyttäjäkeskeinen Tarinakartta pystyy tukemaan ketterän projektin koordinointia työpajametodina. Se luo eri taustoista tuleville kehitystiimin jäsenille yhteisen kanavan puhua ohjelmiston kokonaisuudesta käyttäjän näkökulmasta. Ohjatessaan keskustelua kohti käyttäjiä se auttaa löytämään aukkoja kehitystiimin ymmärryksessä ja priorisoimaan kehitysaiheita. Koska artefakti pohjautuu kehitystyössä yleisiin Käyttäjätarinoihin, se sopii hyvin tiedon välittämiseen käyttäjälähtöisen suunnittelun asiantuntijoiden ja ohjelmistokehittäjien välillä. Tarvitaan kuitenkin lisää kokemusta ennen kuin artefaktin voidaan todistaa sopivan jatkuvaan kehitysjonon hallintaan ja työn koordinointiin ketterissä kehitystiimeissä.
Description
Supervisor
Uusitalo, Severi
Thesis advisor
Vihavainen, Sami
Keywords
user-centered design, agile software development, artifacts, software development, user stories, collaborative design
Other note
Citation