Puurakenteinen pienpanimo - Uudisrakennus Ruosniemen Panimolle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Puurakentaminen
Wood Architecture
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia puun soveltuvuutta pienpanimon rakennusmateriaaliksi, puurakenteisen pienpanimon sopimista kaupunkiympäristöön sekä suunnitella puurakenteisen pienpanimon tuotanto-, myynti- ja asiakastilat. Puulla pienen elintarveketeollisuuden rakennuksen materiaalina on monia etuja, kuten sen ekologisuus lähellä tuotettuna, uusiutuvana materiaalina, sen hygieniaominaisuudet sekä sen arvo positiivista asiakaskokemusta lisäävänä ja yrityskuvaa vahvistavana rakennus- ja sisustusmateriaalina. Yhteistyökumppanina diplomityössä on Ruosniemen Panimo Oy, jonka suunnitelmissa on laajentaa tuotantoa Porista myös pääkaupunkiseudulle. Kohdetontiksi valikoitui Helsingin Telakkarannassa sijaitseva tontti. Tontti asettaa omat haasteensa ja rajoituksensa suunnittelulle, mutta koska alueella on perinteisesti ollut telakkateollisuustoimintaa, uudenlainen pienteollisuus sopii alueelle hyvin. Tontilla on suojeltu entinen telakkakonttori, joka on otettu mukaan suunnitelmaan sijoittamalla siihen osa toiminnoista. Yhteistyökumppanilta saatiin suuntaa-antava tilaohjelma, jota työssä on kehitetty panimotoimintaan sopivien oheistoimintojen osalta. Rakennuksen kokonaispinta-alaksi muodostuu 1200 m² ja kokonaistilavuudeksi 4500 m³. Taustaksi työssä selvitetään puun käyttöä ja ominaisuuksia teollisuusrakentamisessa, ja tehdään suunniteltavan pienpanimon tila- ja toiminta-analyysi. Suunnitteluprosessin kuluessa hahmottui idea tiloista, jotka jaetaan kolmen eri toiminnon mukaan omiksi massoikseen, toimisto- ja osin tuotantotilaksi, korkeaksi panimo-osaksi sekä myymälä- ja ravintolatilaksi. Näin osien arkkitehtuuri kertoo kunkin osan toiminnasta. Suunnitelmassa otetaan huomioon paitsi tuotannon vaatimukset, myös asiakaskokemukseen vaikuttavat seikat kuten näkymät tuotantotilaan, maisema ja valon määrä sekä rakennuksen sopiminen kaupunkikuvaan. Uudisrakennuksen kantavana rakenteena on liimapuurunko yhdessä ristiinlaminoidun puun kanssa. Sisätilojen pintamateriaalina on ensisijaisesti puu. Hyvän arkkitehtuurin ja ekologisten rakentamisratkaisujen avulla panimoyritys voi vahvistaa yrityskuvaansa, lisätä näkyvyttään ja asiakaskuntansa määrää, ja näin vahvistaa asemaansa alan kilpailutilanteessa.

The objective of this master’s thesis is to examine the suitability of wood as construction material for a small brewery, the adaptability of a wooden brewery building in the cityscape, and furthermore, to design the production, selling and customer premises for the brewery. Wood as construction and interior decoration material of a small food industry building offers many advantages, such as ecology due to being renewable and locally produced, as well as the hygienic qualities and its value in strengthening customer experience and company image. The cooperation partner in this thesis project is Ruosniemen Panimo Oy who has plans to expand their production from Pori also to the capital area. The site selected for this project is situated in Telakkaranta, Helsinki. The site sets certain challenges and restrictions for the design but the area as a whole, traditionally having shipyard industry, suits well for this kind of small industry building. On the site there is a protected former shipyard office building which is included in this plan and part of the functions are placed there. The cooperation partner gave a rudimentary room scheme which is further developed in the thesis to include the supplementary functions related to brewing. The total area of the building is to be 1200 m² and the total volume 4500 m³. As the background for the design work, using wood as construction material and its properties are discussed. Also the spaces and functions of the building under design are analysed. During the design process, an idea took shape where the space is divided into separate masses according to the three different functions, the office and part of the production space, the high brewery space, and the shop and restaurant space. The architecture of these parts tells about the function of each part. In this plan, the requirements of production are taken into account, as well as the issues affecting customer experience, like the view into the production space, views from the windows, the amount of light, and the adaptability of the building in the cityscape. The supporting construction of the newbuilding is of glulam beam together with cross laminated timber. The interior material for wallcovering is primarily wood. By means of good architecture and ecological construction solutions the brewery is able to strengthen their company image, increase their visibility and the number of their customers, so to better succeed in the severe competition in the industry.
Description
Supervisor
Heikkinen, Pekka
Thesis advisor
van Bolderen, Willem
Keywords
puurakentaminen, panimo, teollisuusrakennus, julkinen rakennus, Helsingin Telakkaranta, puuarkkitehtuuri
Other note
Citation