Platform-based exchange: New business models in technology industries

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based)
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
96 + app. 84
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 250/2018
Abstract
Platform-based information exchange has triggered new forms of value creation across technology industries. The increasing role of digital technologies and platforms has led the way toward service-centric and digitally enhanced value creation, but also provided the firms with an abundance of resource-related information. In addition, firms that operate in traditional industries, such as primary production and manufacturing, have access to extensive amounts of data related to their material resources. This study explores how technology firms capitalize on their material-related data for value creation. This dissertation includes five original research articles on the topic. To capture the companies' operational-level choices and activities, and their impacts on a larger scale, this research utilizes the business model of a firm as the primary unit of analysis. In the process, the uses of material-related data are investigated at different levels of industrial operation, ranging from single firms to business networks. The study takes a critical realist perspective to the phenomenon and follows an abductive process of data analysis. The study insights draw from qualitative case studies among 16 technology industry firms. The findings show that companies adapt their business models to enable platforms for brokering the available information to increase its relevance, applicability, and impact. The main finding of the study is that, along with the increasing use of data in their operations, the investigated firms are shifting toward more collaborative forms of value creation and sharing, which has started to affect their existing business models. These changes indicate a shift in technology firms' compe-titive landscape, from the emphasis of individual firms' business models to ecosystem-level competition. The study theorizes the role of brokerage processes as an explanation of this change and as the basis of value creation and sharing mechanisms on platform-enabled collaboration. The study contributes to existing knowledge of industrial firms' business models by conceptual development and concludes with theoretical propositions. The thesis presents the concepts of intelligent materials and material intelligence to denote the use of material-related information in the business operations. Also, it contemplates platforms as an enabler of inter-firm brokerage in industrial operations. In addition, it clarifies the anatomy of business models by dissecting them to three components: value proposition, value constellation, and value sharing. Building on this conceptual background, the study provides three propositions, which delineate the use of digital platforms manifest in the technology firms' business models: (1) Technology firms can renew their business models by identifying and bridging the structural holes in their networks. (2) Value creation potential of shared information drives firms toward ecosystem-level business model development. (3) The principles of brokerage define value creation and sharing mechanisms in digital platforms, and, thereby, business model design.

Teknologiset alustat ovat lisänneet keinoja tallentaa informaatiota ja välittää sitä eri toimijoiden välillä. Sitä kautta alustat ovat luoneet uusia mahdollisuuksia arvonluonnille ja palvelupainotteisen liiketoiminnan kehittämiselle. Myös monet perinteisillä aloilla, kuten raaka-aineiden tuotannossa, toimivat yritykset ovat vähitellen voineet kerryttää valtavia määriä tietoa hallitsemiinsa materiaali-resursseihin liittyen. Tämä työ tutkii, kuinka teknologiateollisuusyritykset voivat hyödyntää tätä dataa tehostaakseen arvonluontiaan. Tämä väitöskirja koostuu viidestä artikkelista. Työn analyysiyksikkö on liiketoimintamalli, joka sitoo yritysten operatiivisen tason toimintoja sekä niiden strategiset perusteet. Työ käsittelee liike-toimintamallia eri analyysitasoilla, keskittyen materiaaliresursseihin liittyvän datan hyödyntämi-seen liiketoimintamalleissa niin yksittäisen yrityksen tasolla kuin monen toimijan välisissä yritys-verkostoissa. Työ noudattaa kriittisen realismin ja abduktiivisen aineistoanalyysin periaatteita. Ai-neisto pohjautuu laadulliseen tapaustutkimukseen 16 teknologiateollisuusyrityksen parissa.Työn löydökset osoittavat kuinka yritykset mukauttavat liiketoimintamallejaan mahdollistaak-seen alustatoimintoja, jotka noudattavat välittäjätoiminnan (eng. brokerage) periaatteita. Nämä toiminnot ohjaavat materiaaliresursseihin liittyvää dataa osapuolelta toiselle ja siten kasvattavat datan hyödyllisyyttä, käytettävyyttä ja merkittävyyttä. Tätä kautta yritysten liiketoimintamallit ohjautuvat kohti yhteistoiminnallista arvonluontia ja -jakamista. Havaittu muutos nähtiin osana yleisempää siirtymää, jossa kilpailu tapahtuu yritysten liiketoimintamallien sijaan ekosysteemien liiketoimintamallien välillä. Työ teoretisoi välittäjätoiminnan roolia tämän muutoksen taustalla ja pohjana alustoissa tapahtuvalle arvonluonnille ja -jakamiselle. Työ kontribuoi konseptuaalisella tasolla lisäten ymmärrystä yritysten liiketoimintamalleista, päätyen kolmeen teoretisoituun väitelauseeseen. Konseptuaalisen kehittelyn tuloksena työ esittelee käsitteet älykkäät materiaalit (eng. intelligent materials) ja materiaaliälykkyys (eng. material intelligence), jotka viittaavat materiaaliresursseihin liittyvän datan hyödyntämistä operatiivisessa liiketoiminnassa. Tämän lisäksi työ pohtii alustojen (eng. platforms) merkitystä välittäjätoiminnan (eng. brokerage) mahdollistajina teollisissa operaatioissa. Työ myös selventää liiketoimintamallien määritelmällisiä taustoja ja tarjoaa yhteensovitetun näkemyksen, jonka mukaan liiketoimintamalli koostuu arvoehdotelmasta (eng. value proposition), arvon toteutuksesta (eng. value constellation) ja arvon jakamisesta (eng. value sharing). Tämän konseptuaalisen taustan pohjalta työ muodostaa kolme väitelausetta, jotka kuvaavat kuinka teknologisia alustoja käytetään teknologiateollisuus-yritysten liiketoimintamalleissa: (1) Teknologiayritykset voivat uudistaa liiketoimintamallejaan tunnistamalla ja siltaamalla rakenteellisia reikiä omissa yritysverkostoissaan. (2) Jaetun informaation suurempi arvonluontipotentiaali ohjaa yrityksiä kehittämään ekosysteemitason liiketoimintamalleja. (3) Välittäjätoiminnan periaatteet määrittelevät mekanismit digitaalisisten alustojen arvonluonnille ja -jakamiselle ja siten niissä käytettävän liiketoimintamallin muotoilun.
Description
Supervising professor
Rajala, Risto, Assoc. Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Eloranta, Ville, Dr., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Töytäri, Pekka, Dr., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
brokerage, material intelligence, business models, platforms, structural holes, materiaaliälykkyys, liiketoimintamalli, välittäjätoiminta, alustat, rakenteelliset aukot
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Turunen, T., Eloranta, V., Hakanen, E. Contemporary perspectives on the strategic role of information in Internet of Things -driven industrial services. Journal of Business and Industrial Marketing, 2018, 33(6), pp. 837-845.
  DOI: 10.1108/JBIM-06-2017-0153 View at publisher
 • [Publication 2]: Eloranta, V., Orkoneva, L., Hakanen, E., Turunen, T. Using platforms to pursue strategic opportunities in service-driven manufacturing. Service Science, 2016, 8(3), pp. 344–357.
  DOI: 10.1287/serv.2016.0155 View at publisher
 • [Publication 3]: Hakanen, E., Rajala, R. Material intelligence as a driver for value creation in IoT-enabled business ecosystems. Journal of Business and Industrial Marketing, 2018, 33(6), pp. 857-867. Full Text in Acris/aaltdoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201812106062.
  DOI: 10.1108/JBIM-11-2015-0217 View at publisher
 • [Publication 4]: Hakanen, E., Eloranta, V., Töytäri, P., Rajala, R., Turunen, T. Material intelligence: Cross-organizational collaboration driven by detailed material data. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2017, pp. 360-369.
  DOI: 10.24251/HICSS.2017.043 View at publisher
 • [Publication 5]: Rajala, R., Hakanen, E., Seppälä, T., Mattila, J., Westerlund, M. How do intelligent goods shape closed-loop systems? California Management Review, 2018, 60(3), pp. 20-44. Full Text in Acris/aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201808014289.
  DOI: 10.1177/0008125618759685 View at publisher
Citation