Arvojen välittyminen asiakkaille - Case: tekstiilialan designyritys Nanso

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
Tavoitteet Tutkimukseni tarkastelee arvojen välittymistä asiakkaille keskittyen erityisesti vastuullisuuteen liittyviin arvoihin. Kohdeyritykseni myötä tutkimukseni painottuu käsittelemään tekstiilialan designyritystä. Tavoitteena on selvittää keinoja, miten yritys voi välittää omaa arvoidentiteettiään asiakkaille ja miten tämä välitetty kuva vastaa asiakkaiden mielissä muodostuvaa arvoimagoa. Arvojen välittymistä käsitellään design managementin osa-alueiden, tuotteen, toimintaympäristön, asiakaspalvelijoiden käyttäytymisen ja markkinointiviestinnän kautta. Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu arvoja ja design managementia koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusote on kvalitatiivinen ja tutkimusstrategiana tapaustutkimus. Tutkielman empiriaosio koostuu kahdesta osasta: yritys- ja asiakashaastatteluista. Molemmissa pääasiallisena materiaalina analyysille toimivat teemahaastattelut. Yrityshaastatteluja tehtiin kuusi ja asiakashaastatteluja 22. Tutkimusaineisto analysoitiin muotoillun viitekehyksen pohjalta. Tutkimustulokset Kohdeyrityksen arvoidentiteetin ja arvoimagon välille ei tutkimustulosten perusteella muodostunut merkittävää kuilua. Tulosten perusteella arvot välittyvät parhaiten itse tuotteen ja markkinoinnin kautta. Myös toimintaympäristöllä oli jonkin verran vaikutusta. Kohdeyrityksen kohdalla asiakaspalvelijoiden käyttäytyminen ei toiminut lainkaan toimivana arvojen välittämiskanavana.
Description
Keywords
Arvot, arvoidentiteetti, arvoimago, symbolinen kuluttaminen, design management
Other note
Citation