Viemärivirtaaman mittaaminen ja luotettavuuden arviointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Vesi- ja ympäristötekniikka
Mcode
R3005
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
87+1
Series
Abstract
Viemäriverkoston virtaamatieto on vesihuoltolaitoksille olennainen tieto, sillä sen avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä viemäriverkoston toimivuudesta. Viemärivirtaamaa voidaan mitata siirrettävillä tai kiinteästi asennettavilla virtaamamittareilla. Lisäksi virtaamatietoja saadaan usein jäteveden pumppaamoilta. Virtaaman mittaamiseen liittyy kuitenkin aina virhelähteitä. Tässä diplomityössä selvitetään virheellisen virtaamadatan syitä ja esitellään keinoja, joilla datan laatu voidaan taata. Tavallisimmat tavat viemärivirtaaman määrittämiseen ovat virtaamamittaus magneettimittarilla ja pumppaamoilla astiamittaus ja pumppujen tuottokäyristä laskettuvirtaama. Lisäksi virtaamaa voidaan mitata siirrettävällä ultraäänimittarilla. Pumppaamodatan luotettavuuteen vaikuttavat mittarien oikea asennus, virtauksen laatu ja toimiva tiedonsiirto. Astiamittauksen tarkkuus riippuu pumppaamon automaatiojärjestelmiään asetetuista parametriarvoista, joita ovat imukaivon pohjan pinta-ala ja pinnankorkeus. Työssä verrattiin Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut-kuntayhtymältä saatuja, eri määritystapoihin perustuvia virtaamalukemia samalta pumppaamolta. Magneettimittaus on yleisesti tarkin ja luotettavin mittausmenetelmä, mutta sen ottaminen käyttöön nopeasti kaikilla pumppaamoilla ei ole mahdollista. Keskeisimmät keinot virtaamadatan laadun varmistamiseksi ovat magneettimittarin ja ultraäänimittarin osalta mittarin oikea asennus. Astiamittauksessa ja nimellistuottoarvomenetelmässä datan laatu saadaan oikeiden parametrien asettamisella pumppaamon automaatiologiikkaan. Astiamittauksen lukema riippuu logiikan parametriarvoista ja nimellistuotto pumppujen omasta nimellistuottoarvosta. Lisäksi tiedonsiirto vaikuttaa tietojen luotettavuuteen menetelmästä riippumatta. Tiedonsiirrossa tapahtuva katko voi aiheuttaa virtaamadataan mahdottomia lukemia (outliereita). Katkot olivat yleisin syy virheelliseen virtaamadataan analysoiduissa tapauksissa.

Measurement of sewer flow is an essential information for water and wastewater utilities, because with it one can make conclusions about the functioning of the sewer network. Sewer flow can be measured with moveable or fixed flow meters. Flow data can also be obtained from wastewater pumping stations. Many factors can cause errors to flow data. This master's thesis investigates the reasons for faulty flow data and presents methods, how the quality of the data can be assured. The most common methods for measuring flow are flow measurement with magnetic flow meter or container measurement and flow measurement based on yield curves of pumps at pumping stations. Flow measurement can also be made by moveable ultrasonic meter. Pumping station data's reliability is affected by the right installation of meter, the quality of flow and working data transfer. The accuracy container measure-ment depends on parameters set in the pumping station's automatic system, which are layout area and height of surface. In this thesis, a comparison is made on different flow measurement methods from the same pumping station obtained from Helsinki Region Environmental Services Authority. Magnetic flow measurement is found to be the most accurate and reliable measurement method, but installing it at in every pumping station is not possible in short term. The central means of assuring the quality of flow data with magnetic flow meter and ultrasonic flow meter are the correct installation of the meter and. With container measurement and yield curve measurement the quality is assured by setting the correct parameters to the pumping stations automatic system logic. The quality of all flow data depends on the quality of data transfer. Blackouts in data transfer can result in obvious outliers in flow data. Blackouts were the most common reason for faulty flow data within the analysed cases.
Description
Supervisor
Vahala, Riku
Thesis advisor
Laakso, Tuija
Keywords
jätevesi, pumppaamo, automaatio, logiikka, virtaama, mittaus
Other note
Citation