Calibration of a synthetic aperture radiometer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Avaruustekniikka
Mcode
S-92
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Abstract
L-alueen synteettisen apertuurin radiometrin on arvioitu soveltuvan hyvin maa-alueiden kosteuden ja merten pintavesien suolapitoisuuden operatiiviseen, maailmanlaajuiseen kaukokartoitukseen. Sekä satelliitti- että lentokonekäyttöisiä laitteita on kehitteillä useissa tutkimuslaitoksissa. HUT-2D on Teknillisen korkeakoulun Avaruustekniikan laboratoriossa suunniteltava, lentokonekäyttöön tarkoitettu instrumentti. Synteettisen apertuurin radiometri mittaa näkyvyysfunktiota, joka tuottaa signaalinkäsittelyn avulla kohteen kirkkauslämpötilan. Laitteen varsinainen mittaustulos on sen vastaanottimista tulevien signaaleiden välinen kompleksinen ristikorrelaatiokerroin. Ristikorrelaatiot ovat riippuvaisia vastaanottimin ulostuloissa olevista signaalien amplitudeista sekä vaiheista. Näin ollen vastaanottimien itsensä näihin parametreihin aiheuttama vääristymä täytyy kalibroida. Tähän tarkoitukseen esitetyistä vaihtoehdoista keskitetty ja hajautettu kohinainjektio ovat osoittautuneet lupaavimmiksi. Näiden metodien testaamiseksi ja vertailemiseksi HUT-2D-instrumenttiin on suunniteltu molemmat. Tämä diplomityö esittelee seikkaperäisesti keskitetyn ja hajautetun kohinainjektion, niihin liittyvät kalibrointialgoritmit sekä soveltaa niitä HUT-2D-instrumentille. Lisäksi työssä tarkastellaan kohinainjektiokalibroinnissa syntyviä epävarmuuksia ja arvioidaan niiden vaikutusta tärkeimpiin kalibroitaviin parametreihin - vastaanottimen kohinalämpötiloihin sekä vaihevirheisiin. Kalibrointimenetelmien kriittiset vaiheet nimetään ja vaihtoehtoja tarkempien tulosten saamiseksi esitellään. Epävarmuuksien etenemistä kalibrointiprosessin aikana tutkitaan analyyttisesti sekä HUT-2D-instrumentin prototyypin mittauksien avulla.
Description
Supervisor
Hallikainen, Martti
Thesis advisor
Rautiainen, Kimmo
Keywords
synthetic aperture radiometer, synteettisen apertuurin radiometri, interferometry, interferometria, calibration, kalibrointi, noise injectioni, kohinainjektio, remote sensing, kaukokartoitus, HUT-2D, HUT-2D
Other note
Citation