Improving the usability of a Point of Sale system by Contextual Design

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
en
Pages
(6) + 81 s. + liitt.
Series
Abstract
Kaupan kassajärjestelmien tarkoituksena on toimia kassahenkilöiden tukena tuotteiden myynnissä asiakkaille. Asiakkaan näkökulma asiaan on yksioikoinen: kaupassa käynnin tulisi olla nopea, mutkaton toimitus ja jonojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä. Kassahenkilöiden vähäinen koulutus, vaihteleva tausta ja tehokkuusvaatimukset asettavat haasteita kassaohjelmistojen käytettävyydelle. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun tavoitteena on auttaa tuotekehitysprosessia parantamaan käyttäjätyytyväisyyttä. Tämä saavutetaan ottamalla käyttäjän tarpeet huomioon jo tuotekehityksen aikaisessa vaiheessa, loppukäyttäjän osallistuessa koko tuotekehitysprosessiin alusta loppuun saakka. Tällä tutkimuksella oli kaksi päätavoitetta: kassahenkilön työnkuvan mallintaminen tyypillisessä vähittäiskaupassa, sekä uusien oivallusten luominen Aldata Solution Finland Oy:n (Aldata) kassaohjelmiston käytettävyyden parantamiseksi. Tutkimuksessa sovellettavaksi menetelmäksi valittiin Contextual Design, painopisteinä Contextual Inquiry ja Work Modeling -vaiheet. Tutkimuksen empiirinen osa koostui vierailuista kymmeneen suomalaiseen ruokakauppaan ja erikoistavarakauppaan talven 2006-2007 aikana. Kaupoissa vierailtiin niiden aukeamisen aikaan, keskellä päivää ja sulkemisaikoihin haastattelemassa kassahenkilöitä sekä havainnoimassa heidän päivittäistä työskentelyään. Tutkimuksen tuloksena syntyi useita työskentelymalleja, joiden avulla parannettiin ymmärtämystä kassahenkilön suorittamien tehtävien osalta. Ohjelmistosta tunnistettiin kehitysalueita vertaamalla näitä malleja tämänhetkisen ohjelmiston asettamiin malleihin. Tärkeimmät kehityskohteet löydettiin niiden toimintojen osalta, joita ei käytetä päivittäin mutta joista tulee suoriutua nopeasti. Ohjelmiston asettamat toimintosekvenssit eivät aina vastanneet käyttäjälle ominaisia toimintopolkuja. Ketjutason rajoitukset toimintojen perumiseen ja jälkikäteen tehtyihin muutoksiin aiheuttivat epämukavuutta kassahenkilöissä. Joihinkin tunnistettuihin ongelma-alueisiin tehtiin myös tarkempia kehitysehdotuksia. Contextual Design osoittautui toimivaksi tutkimusmenetelmäksi käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tuomiseen osaksi Aldatan ohjelmistokehitysprosessia.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Fröberg, Stefan
Keywords
usability, käytettävyys, contextual design, contextual design, contextual inquiry, contextual inquiry, user-centered design, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, point of sale, kassajärjestelmä, retail, vähittäiskauppa
Other note
Citation