Strategic Management of Entrepreneurial Firms during Recession

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2014-12-12
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
63 + app. 77
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 194/2014
Abstract
The existing research on strategic management and entrepreneurship provides relatively few prescriptions to entrepreneurial firms for navigating recessions. The key managerial problem in recession involves ensuring short-term survival while investing in future growth. However, decision-making during recessions occurs in a context of high uncertainty, which may hinder the ability of managers to take optimal strategic actions.In this doctoral dissertation, I examine these issues mainly through the lenses of the behavioral theory of the firm, resource orchestration theory, and entrepreneurial bricolage. I employ survey and archival data on small and medium- sized Finnish software companies from 2007 to 2011. The first essay examines when and why entrepreneurial firms adjust their workforces during recession. This study finds that these decisions are primarily driven by changes in sales. In addition, the results suggest that workforce adjustment decisions can spread through board interlocks. Taken together, the findings suggest that both short-run economic reasons and social influences explain firms' decisions to engage in countercyclical and procyclical strategies. The second essay examines the performance implications of procyclical and countercyclical strategies during recession for firms with different strategic orientations. The findings suggest that countercyclical strategies lead to better performance, but the nature of the relationship is influenced by the degree of proactiveness in the firm's strategic orientation. The third essay focuses on entrepreneurial bricolage, i.e., how firms obtain new valuable resources at seemingly minimal costs by combining resources of lower value. This essay advances quantitative research on bricolage by developing a novel measurement scale that addresses the weaknesses identified in prior scales. Combined, this dissertation informs theory and practice on the strategic management of entrepreneurial firms during recession by examining performance outcomes of within recession strategies, the factors that drive strategy adoption during recession, and the strategic alternatives that are available to decision-makers.

Nykyinen yritysstrategian ja yrittäjyyden tutkimus tarjoaa yrittäjämäisesti toimiville yrityksille (entrepreneurial firms) niukasti toimenpidesuosituksia, jotka koskevat taloudellisia taantumia. Taantuman aikana yrityksen johdon keskeisin haaste on varmistaa yrityksen selviytyminen lyhyellä aikavälillä ja samanaikaisesti panostaa tulevaisuuden kasvuedellytyksiin. Päätöksentekoon taantuman aikana liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta, mikä saattaa heikentää päättäjien kykyä tehdä optimaalisia päätöksiä. Tässä väitöskirjassa tutkin tätä problematiikkaa pääasiallisesti behavioristisen yritysteorian (behavioral theory of the firm), huomiopohjaisen yritysteorian (attention-based view), resurssien orkestroinnin (resource orchestration) sekä bricolage-teorian näkökulmista. Hyödynnän kysely- sekä arkistoaineistoja pienistä ja keskisuurista suomalaisista ohjelmistoyrityksistä vuodesta 2007 vuoteen 2011. Ensimmäinen essee tutkii milloin ja miksi yrittäjämäisesti toimivat yritykset sopeuttavat henkilöstönsä määrää taantuman aikana. Tämä tutkimus havaitsee, että näihin päätöksiin vaikuttavat pääasiassa muutokset tarkasteltavan yrityksen liikevaihdossa. Tämän lisäksi tulokset viittaavat siihen, että yritysten väliset hallitusjäsenten muodostamat verkostot toimivat kanavina, joiden kautta henkilöstön määrän sopeuttamiseen liittyvät toimitavat leviävät yritysten välillä. Kokonaisuutena tulokset viittaavat siihen, että yritysten strategisiin päätöksiin toimia joko taloussykliä myötäilevästi (toimintaa supistavasti) tai sen vastaisesti (toimintaa laajentavasti) vaikuttavat sekä lyhyen aikavälin taloudelliset tekijät että sosiaaliset tekijät.  Toinen essee tutkii miten yritysten strategisen päätöksenteon orientaatio vaikuttaa siihen, miten nämä taloussyklin myötäiset tai sen vastaiset strategiat vaikuttavat yrityksen tuloksellisuuteen. Tulokset viittaavat siihen, että taloussyklin vastaiset strategiat parantavat tuloksellisuutta, mutta tähän riippuvuussuhteeseen vaikuttaa yrityksen proaktiivinen strateginen orientaatio. Kolmas essee keskittyy bricolage-käsitteeseen yrittäjyydessä. Käsite liittyy yritysten kykyyn luoda uusia arvokkaita resursseja minimaalisin kustannuksin yhdistelemällä muita vähemmän arvokkaita resursseja. Tämä essee edistää kvantitatiivista bricolage-tutkimusta kehittämällä sen mittaamiseen tarkoitetun skaalan, joka korjaa aiempien skaalojen heikkouksia. Kokonaisuutena tämä väitöskirja edistää strategisen johtajuuden ja yrittäjyyden teoriaa ja käytäntöä tutkimalla strategioiden vaikutusta tuottavuuteen, strategiseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä, sekä käytössä olevia strategisia vaihtoehtoja taantuman aikana.
Description
Supervising professor
Maula, Markku, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
economic recession, behavioral theory of the firm, attention-based view, resource orchestration, retrenchment, taloudellinen taantuma, behavioristinen yritysteoria, huomiopohjainen yritysteoria, resurssien orkestrointi, säästötoimet
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Peltonen, J., 2014. Board Interlocks and Entrepreneurial Firms’ Decisions to Hire and Fire during Recession.
  • [Publication 2]: Peltonen, J., 2014. Resource Orchestration of Entrepreneurial Firms: Interaction Effects of Recession Strategy, Entrepreneurial Orientation, and Performance.
  • [Publication 3]: Rönkkö, M., Peltonen J., Arenius P., 2013. Selective or Parallel? Toward Measuring the Domains of Entrepreneurial Bricolage, in Andrew C. Corbett, Jerome A. Katz (Eds.) Entrepreneurial Resourcefulness: Competing With Constraints. Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Volume 15, Emerald Group Publishing Limited, pp. 43-61.
Citation