Ääniympäristön vaikutus ihmiseen ja sen huomioiminen tilasuunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2024
Department
ark
Major/Subject
Sisustusarkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
38
Series
Abstract
Jokaisella tilalla on oma ääniympäristönsä, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Tilan ääniin vaikuttavat sen koko, muoto, materiaalit ja siellä tapahtuva toiminta. Äänen käyttäytymiseen tilassa on mahdollista vaikuttaa ja se vaikuttaa myös ihmisiin monilla tavoilla. Erilaisilla äänillä tuntuu olevan suoraviivainen vaikutus ihmisten tunteisiin ja kokemukseen tilan tunnelmasta, mikä olisi hyvä ottaa myös tilasuunnittelussa huomioon. Äänten kokeminen ja niihin reagoiminen on subjektiivista, mutta niillä tuntuu olevan myös yhteisiä tekijöitä. Esimerkiksi luonnon äänet koetaan lähes poikkeuksetta miellyttäviksi ja liikenteen äänet häiritseviksi ääniksi. Mistä tämä johtuu ja voidaanko tehdä selkeitä eroja hyvän ja huonon äänimaiseman välille? Käytän kirjallisuustutkimuksessani pääsääntöisesti kahta teosta (R. Murray Schafer: The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World (1977) ja Outi Ampuja & Miikka Peltomaa: Huutoja hiljaisuuteen – ihminen ääniympäristössä (2014)), joiden avulla tutkin aihetta. Näiden lisäksi käytän muita kirjallisuus- ja verkkolähteitä. Tutkin opinnäytetyössäni ääniympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja äänien vaikutuksia ihmisiin. Käyn läpi äänimaiseman käsitettä ja sen muodostumista sekä otan selvää, miten siihen vaikutetaan tilasuunnittelun keinoin. Teorian tueksi analysoin kahden valitsemani kohteen äänimaisemia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Description
Supervisor
Pirinen, Antti
Thesis advisor
Parkkinen, Sini
Keywords
ääniympäristö, äänimaisema, äänikokemus, tilasuunnittelu, arkkitehtuuri, sisustusarkkitehtuuri
Other note
Citation