Improving knowledge sharing in a small IT-company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-08-25
Department
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
en
Pages
103 + 2
Series
Abstract
This thesis is a qualitative case study, studying the factors affecting knowledge sharing in organizations. The purpose is to study how to improve knowledge sharing in small IT companies, by identify in which areas of knowledge sharing the companies excel in and which areas require attention and improvement. This research consists of a literature review and an empirical study in the case company. First, a literature review identifies which factors are seen to influence knowledge sharing in existing research. As a result of the literature review, a list of factors affecting knowledge sharing is presented: sixteen factors, categorized under human and social factors and technological factors, affect knowledge sharing in organizations. This list of factors affecting knowledge sharing then acts as a base for the empirical study. Second, an empirical research is conducted to study how the identified factors appear in the context of a small IT company. Both the data collection and analysis in the empirical study are constructed based on the themes that emerged from the literature review. As a result of the empirical study, a categorization of the factors affecting knowledge sharing is presented: out of all the factors, the case company excels in eight, four factors require attention and five factors appear irrelevant or neutral in the context of the case company. The findings of this thesis indicate that the factors affecting knowledge sharing appear differently in small IT companies compared to how they have been defined in existing literature. As a result, a refined framework of the factors affecting knowledge sharing, complementing theoretical findings with empirical results, is suggested: a new set of factors affecting knowledge sharing is categorized under human, organizational and technological factors, and the framework integrates the factors to each other by introducing a link between technologies, people and organization. Theoretical implications of this study evolve around the refined framework of the factors affecting knowledge sharing in organizations, providing a clearer understanding of how they appear in the context of small IT companies. As practical implications, this study provides the case company with recommendations on how to improve knowledge sharing.

Tämä työ on laadullinen tapaustutkimus, joka tarkastelee tiedon jakamiseen yrityksissä vaikuttavia tekijöitä. Työn tarkoituksena on tutkia, miten pienten IT-yritysten tiedon jakamista voidaan parantaa, tunnistamalla millä tiedon jakamisen osa-alueilla yritys menestyy ja mitkä osa-alueet vaativat huomiota ja parannusta. Tämä työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta esimerkki-yrityksessä. Kirjallisuustutkimuksessa tunnistetaan tiedon jakamiseen vaikuttavia tekijöitä olemassa olevan tutkimuksen perusteella. Kirjallisuustutkimuksen tuloksena esitetään luettelo tiedon jakamiseen vaikuttavia tekijöitä: yhteensä kuusitoista tekijää, jaoteltuna ihmis- ja sosiaalisiin tekijöihin sekä teknologisiin tekijöihin, vaikuttaa tiedon jakamiseen yrityksissä. Tämä luettelo toimii pohjana empiirisille tutkimukselle. Empiirinen tutkimus selvittää, miten tunnistetut tekijät ilmenevät pienessä IT-yrityksessä. Empiirisessä tutkimuksessa aineiston keruu ja analysointi on toteutettu kirjallisuudesta nousseiden teemojen pohjalta. Empiirisen tutkimuksen tuloksena esitetään tiedon jakamiseen vaikuttavien tekijöiden kategorisointi: kaikista tunnistetuista tekijöistä, esimerkkiyritys menestyy kahdeksalla osa-alueella, neljä osa-aluetta vaatii huomiota ja viisi tekijää ovat epäolennaisia tai neutraaleja esimerkkiyrityksen kontekstissa. Tämä työ osoittaa, että tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät ilmenevät eri tavalla pienissä IT-yrityksissä verrattuna siihen, miten ne on määritelty olemassa olevassa kirjallisuudessa. Työn tuloksena esitetään viitekehystä tiedon jakamiseen vaikuttavista tekijöistä, joka täydentää teoreettisia löydöksiä empiirisillä tuloksilla: uudet tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät on järjestetty ihmisiin, organisaatioon ja teknologiaan liittyviin tekijöihin. Viitekehys myös yhdistää tekijät toisiinsa ja esittelee tärkeänä osana yhteyden teknologioiden, ihmisten ja yrityksen välillä. Työn teoreettiset johtopäätökset liittyvät uudistettuun tiedon jakamiseen vaikuttavien tekijöiden viitekehykseen, tarjoten selkeämmän kuvan siitä, miten nämä tekijät ilmenevät pienten IT-yritysten konteksteissa. Käytännön työskentelyn tueksi esimerkkiyritykselle esitetään suosituksia siitä, millä toimilla tiedon jakamista voidaan parantaa.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Lehtonen, Juha
Keywords
knowledge sharing, factors affecting knowledge sharing, framework of knowledge sharing, Link between technologies, people and organization
Other note
Citation