Sähkön kysyntäjouston toteuttaminen kotitalouksissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
49 + 7
Series
Abstract
Suomen sähköjärjestelmä on siirtymässä aikakauteen, jolloin tehotasapainoa ei voida pitää yllä pelkästään rakentamalla lisää tuotantokapasiteettia, vaan myös sähkönkulutuksen on enenevissä määrin mukauduttava kulloinkin käytettävissä olevaan tehoon. Suurimmat sähkönkuluttajat ovat osallistuneet jo pidempään sähkön kysyntäjoustoon, missä kulutusta siirretään huipputunnilta halvemmalle tunnille. Haettaessa lisää reservejä kysyntäjoustoon joudutaankin nyt siirtymään pienemmille tehoportaille, eli kotitalouksien tasolle. Työn kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, miten paljon sähkölämmitystehoa kotitalouksilla on tarjottavana kysyntäjoustoon, ja että millaisia sähkölämmitysjärjestelmiä suomalaisissa kotitalouksissa on. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia keinoja on olemassa välittää ohjauskäskyjä kotitalouksien laitteistoille, ja millaisia kotitalouksien kysyntäjouston mahdollistavia ohjausjärjestelmiä on olemassa tai suunnitteilla. Tutkimuksessa selvisi, että sähkön kysyntäjouston tiedonsiirtoon parhaiten soveltuvia väyliä ovat Internet ja erilaiset radiotaajuiset yhteydet, ja että kotitalouksille on jo olemassa jonkin verran kysyntäjouston mahdollistavia ohjausjärjestelmiä. Kuitenkin, ohjausjärjestelmien ollessa varhaisessa kehitysvaiheessa, eivät ne toteuta vielä kaikkia vaadittuja toimintoja, kuten kysyntäjoustoa termostaatin lämpötilan asettelulla.

The Finnish electrical system is coming to a point, where power balance can't be withheld only by building more power production. Instead the consumers of electricity must adapt more of their consumption according to available power. The biggest industrial electricity consumers have participated in electricity demand response for a while, which means transferring consumption of power from a peak hour to a cheaper hour. The search for more demand response reserves has progressed to a level of ever smaller consumption, meaning that household customers are sought for participation in demand response. In literary review part of the thesis were found out, how much electrical heating capacity households might be able to offer to demand response, and what kind of electrical heating systems are installed in Finnish households. The research part aimed to find out, which are the suitable means to communicate with household equipment, and what kind of control systems exist or are planned for household demand response. The research found out that the best suitable means of communication to households are through Internet and different radio frequency links. Results also included discovery of different working solutions for household demand response. However, as the equipment are mostly in an early maturation stage, they couldn't perform all the tasks required from them, such as participating in demand response by controlling the setpoint of a heater's thermostat.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
sähkön kysyntäjousto, sähkölämmitys, älykäs sähköverkko, kotiautomaatio
Other note
Citation