Risk management in public private partnership construction projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Teräsrakennetekniikka
Mcode
Rak-83
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
This master thesis evaluated different processes of risk management in public private partnership (PPP) construction projects. The purpose was to develop risk management tools of PPP-models for construction company NCC Rakennus Oy. Fields of this master thesis are divided into literature and case study researches. Case studies collect data from the risk management tools of different PPP-projects which framework. The literature research defines the concept of the PPP-model, different participants and tasks the PPP-model includes, the purchase process and tendering of the PPP-model in terms of private sector construction company. Case studies demonstrate us practically the risk management of the PPP-model regarding risk tools of the frame company. Added to this master thesis study also includes few interviews of the experts working in the frame company. Including case research and interviews of experts the risk management of the PPP-model based construction project demands developing. However, PPP-model has currently increased its volume and also the awareness of its risk management. Challenges and special approach of the PPP-model are generally well-recognized but not included in the risk management processes of the construction company. Especially the purchase and maintenance processes, which are basically the unexplored systems in PPP-projects, require significant developing and researching. Risk management of the construction phase is similar to traditional contracting model which is not an uncertain issue for construction company. Master thesis developed a risk analysing tool which advices construction company to evaluate risks in purchase, construction and maintenance processes in PPP-project. Through this risk management tool construction company advance its risk knowledge of the PPP-project and could develop its risk management progresses according to aspects of the PPP-project.

Diplomityön tavoitteena oli tutkia elinkaarihankkeen riskienhallinnan eri vaiheita talonrakentamisessa ja laatia sen perusteella elinkaarihankkeen riskienhallinnan toimintamalli (riskienhallintatyökalu) kohdeyritykselle. Tutkimus perustui kirjallisuusosion ja kohdeyrityksen NCC Rakennus Oy:n case-tapausten tutkimiseen. Kirjallisuustutkimuksessa perehdytään elinkaarihankkeen käsitteen määrittelemiseen, osapuolten eri tehtäviin sekä kilpailuttamiseen ja tarjousprosessiin palveluntuottajan näkökulmasta talonrakentamisen elinkaarihankkeissa. Case-tapausten tutkimusosiossa keskityttiin kohdeyrityksen toimintaan elinkaarihankkeissa sekä erityisesti minkälaista tämän riskienhallinta on näissä hankkeissa ollut. Näiden lisäksi diplomityössä on haastateltu kohdeyrityksen elinkaarihankkeen eri asiantuntijoita. Case-tutkimuksen ja asiantuntija-arvioiden perusteella havaittiin, että palveluntuottajan riskienhallinta on talonrakentamisen elinkaarihankkeissa edellyttää kehittämistä. Elinkaarihankkeen käyttö on lisääntynyt viime vuosina ja sen riskitietoisuus on myös saavuttanut edistystä osapuolten välillä. Elinkaarihankkeen tuomat lisähaasteet riskienhallinnassa ymmärretään yleisellä tasolla, mutta niitä ei ole vielä konkreettisesti viety palveluntuottajan omiin toimintajärjestelmiin. Varsinkin elinkaarihankkeen tarjous- ja ylläpitovaiheen riskienhallinta vaatii sekä tilaajan että palveluntuottajan kannalta kehittämistä. Toteutusvaiheen riskienhallinta on perinteisten rakennushankkeiden mukaista, joka ei aiheuta merkittäviä lisähaasteita palveluntuottajalle elinkaarihankkeessa. Diplomityön tutkimustuloksina syntyi riskianalyysipohja, joka edesauttaa palveluntuottajaa arvioimaan elinkaarihankkeen riskejä tarjous-, toteutus- ja ylläpitovaiheessa. Riskianalyysin avulla palveluntuottajan on mahdollista edistää omaa elinkaarihankkeiden riskitietoisuutta ja kehittää sen riskienhallintaan liittyviä toimintajärjestelmiä elinkaarihankkeen eri vaiheiden mukaisiksi.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Räikkönen, Ville
Junnonen, Juha-Matti
Keywords
public private partnership, elinkaarihanke, construction, talonrakentaminen, risk, riski, risk management, riskienhallinta
Other note
Citation