Hyvästi kumppani – Mediakriittinen tapaustutkimus parisuhdenormatiivisuuden ja sukupuolibinäärin ilmentymistä Temptation Island Suomessa & Bachelor Suomessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäytetyöni lähtökohtana oli kiinnostukseni sukupuolen representaatioihin erilaisissa medioissa ja varsinkin televisiossa. Tarkasteluun valikoitui suomalainen tosi-tv-viihde, jonka olen kokenut representaatioiltaan erityisen suppeaksi liittyen vähemmistörepresentaatioihin ja suhteiden monimuotoisuuden kuvaamiseen. Tutkielman tavoitteena oli tuoda näkyviksi erilaisia parisuhteeseen ja sukupuoliin liitettäviä normeja ja sen kautta herätellä huomaamaan mahdollisia käytökseen tai opettajuuteen vaikuttavia sisäistettyjä yhteiskunnan normeja. Valittu aineisto toimi tässä tutkielmassa tapausesimerkkinä, jonka kautta näitä normeja tarkasteltiin. Tutkimuskysymys oli: Millaisia parisuhteeseen ja sukupuoleen liittyviä normeja formaateissa on löydettävissä niissä esiintyvien ihmisten puheessa? Miten ne ovat koodattuna jo itse formaatissa? Tutkielma oli näkökulmaltaan feministinen media- ja queertutkimus ja sen teoriapohja muodostui pääosin sukupuolentutkimuksesta ja sen käsitteistöstä. Aineistoksi valikoitui kaksi suomenkielistä tosi-tv-ohjelmaa, Temptation Island Suomi sekä Bachelor Suomi, joista kummastakin tarkasteltavat jaksot oli rajattu kahden tuotantokauden ensimmäisiin ja viimeisiin jaksoihin. Tutkimusmenetelmänä toimi teemoittelu, jossa aineistoa tarkastellessa kerättiin muistiinpanoihin ohjelmissa esiintyvien ihmisten parisuhteisiin tai sukupuoleen liittyvät kommentit. Teemoittelu tapahtui muistiinpanojen pohjalta, jolloin kommentit yleistettiin kolmeksi parisuhteissa nähtäväksi normiksi. Havaitut normit olivat “se oikea”, yksiavioisuus sekä avioituminen ja perhe, mutta sukupuoli ymmärrettiin ohjelmissa niin oletusarvoisesti kaksijakoisena jo formaattien tasolla, ettei materiaalia tarkempaan erittelyyn löytynyt. Lisähavaintona tutkielmassa analysoidaan myös sarjoissa ilmennyttä sukupuolittunutta valtaa sekä tunteiden muodostumista formaatin antamissa rajoissa. Tutkielmassa analysoitua aineistoa pohditaan medialukutaidon ja -kritiikkiin kannalta ja näin tuodaan tutkielmaa lähemmäs taidekasvatuksen kontekstia. Tutkielma kutsuu ajattelemaan, vaikuttavatko yhteiskunnan normit alitajuisesti käytökseen tai opettajuuteen, ja mitä itse opettajana voisi tehdä, ettei tulisi toistaneeksi näitä normeja haitallisella tavalla.
Description
Supervisor
Haveri, Minna
Thesis advisor
Haveri, Minna
Keywords
medialukutaito, mediakriittisyys, tosi-tv, sukupuoli, binäärisyys, parisuhde, normit, representaatio
Other note
Citation