Benefits of regional cooperation in the South East Europe electricity sector

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-11-23
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
95
Series
Abstract
This thesis aims to study the current electricity market liberalization status in the selected jurisdictions in the South East Europe and investigate if the expected benefits of regional cooperation in electricity market could be achieved in the region. The current states of market openings in South East Europe jurisdictions are researched based on the available reports and literature. In addition, regional day ahead market simulations are carried out to investigate the possibility of reaching the benefits. The simulation relies on the existing underlying data of the selected regional electricity sector. The research in this study is limited to the day ahead part of the regional market setup. Thus, financial markets, intraday markets and balancing markets are not taken into account. Furthermore, integration in infrastructure, regulatory institutions and commercial practices are also left out of the scope and analysis. It was found that there has been quite stable and well progress in the electricity sector reforms in the selected jurisdictions. However, the reforms are in quite difference phases in different jurisdictions. Simulation result analysis was broke into three parts: generation utilization, prices and electricity flows. Overall, the simulation results indicate that the benefits of regional a cooperation in the electricity markets could be achieved within the selected region. Stable prices and change in production patterns seen in simulation results indicate better specialization in electricity production for South East Europe region. In addition, even electricity prices during a whole year would provide safe environment for electricity sector investments and further assist the reform processes.

Diplomityön tavoitteena on tutkia valittujen Kaakkois-Euroopan maiden sähkömarkkinoiden vapauttamista ja niiden tämän hetkistä tilaa. Lisäksi työssä tutkitaan onko odotettuja alueellisen yhteistyön tuomia etuja mahdollista saavuttaa valitulla alueella. Sähkömarkkinoiden tilaa ja vapausasteita kartoitetaan saatavilla olevien raporttien ja julkaisujen perusteella. Yhteistyön synnyttämien etujen saavuttamisen tutkimiseksi työssä suoritetaan alueellisen markkinan simulointi, jonka lähtöarvot perustuivat alueen todelliseen dataan. Työn tutkimus on rajattu alueellisen yhteistyön kannalta vain päivittäismarkkinoihin. Näin ollen rahoitusmarkkinat, päivän sisäiset markkinat sekä säätösähkömarkkinat jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi infrastruktuurinen integraatio ja tarvittavien instituutioiden ja toimintatapojen kartoitus eivät kuulu tämän työn rajaukseen. Tehty sähkömarkkinakatsaus osoittaa, että sähkömarkkinoiden uudistaminen ja vapauttaminen on edennyt vakaasti ja lupaavasti kaikissa tutkituissa maissa. Huomionarvioista on tosin se, että maat ovat hyvin eri vaiheissa uudistustensa kanssa. Simulaation tuloksien selvitys jaettiin kolmeen osaan: tuotantokapasiteettien aktivoinnin analysointi, hintojen analysointi ja odotettujen sähkönsiirtojen analysointi. Yleisesti simuloinnin tulokset osoittavat että alueellisen yhteistyön tuomat edut on mahdollista saavuttaa Kaakkois-Euroopan alueella. Simuloinnin osoittamat vakaat sähkön hinnat indikoivat tuotannon erikoistumista ja tehokasta allokointia. Lisäksi yhtenäiset sähkön hinnat koko vuoden ympäri luovat turvallisen ympäristön sähkösektorin investoinneille ja näin edelleen edistävät markkinoiden vapauttamisprosesseja.
Description
Supervisor
Lahdelma, Risto
Thesis advisor
Ishii, Eveliina
Keywords
regional electricity market, market liberalization, regional cooperation, power markets
Other note
Citation