Arvonmääritys Suomen listaamattomalla jälkimarkkinalla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
25+6
Series
Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan arvonmääritystä Suomen listaamattomalla jälkimarkkinalla. Tarkastelun kohteena ovat markkinaosapuolten käyttämät arvonmääritysmenetelmät sekä arvonmääritykseen vaikuttavat tekijät ja haasteet. Samalla piirretään kuvaa markkinaosapuolten osaamisesta. Teoreettisen taustan muodostaa arvonmäärityksestä, behavioralistisesta rahoituksesta ja OTC-markkinan likviditeettipreemiosta tehty tutkimus. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastateltavina oli viisi Suomen listaamattomalla markkinalla työskennellyttä ja/tai toiminutta henkilöä. Haastatteluaineisto analysoitiin laadulliselle tutkimukselle tyypillisellä tavalla eli yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia etsimällä. Jälkimarkkinan dynamiikka on muuttunut 2010–2020-luvuilla. Taustalla on tärkeimmän markkinapaikan sulkeutuminen vuonna 2021. Markkinaan vaikuttaa suuri määrä puhelinyhtiöiden osakkeiden omistajia sekä se, että sijoittajat ovat harvoin ammattimaisia. Myös lisääntynyt yritysten joukkorahoittaminen on tuonut listaamattomalle markkinalle uusia toimijoita ja omistajia. Tutkielman perusteella ammattimaisimmilla sijoittajilla olisi kyky käyttää erilaisia arvonmääritysmenetelmiä. Niitä ei kuitenkaan käytetä laajamittaisesti, sillä osakkeiden hintahajonta on suuri. Mielekkäämpää on määrittää karkea turvamarginaali ja pyrkiä ostamaan halvimmat osake-erät. Osa sijoittajista käyttää arvonmääritysmalleja summittaisten valuaatioiden arvioimiseksi pyrkimättä tarkkoihin tuloksiin. Oleelliseksi arvotustekijäksi nähtiin likviditeettipreemio, joka arvioitiin yhtiökohtaisesti omistajamäärän perusteella. Haastateltavien arvioi likviditeettipreemiosta vastasi aiempia OTC-markkinaa koskevia tutkimuksia ja asettui yleisesti välille 20–30 %. Myös muita yksittäisiä tekijöitä otettiin arvonmäärityksessä huomioon, mutta niiden avulla ei laskettu yhtiölle suoraan valuaatiota. Keskimääräisiä sijoittajia kiinnostavia tekijät olivat osinko, oma pääoma, ROI ja yhtiön markkina-asema. Aineiston perusteella sijoittajilla on erilaisia behavioralistisia harhoja. Näistä yleisimpiä näyttivät aiempaa tutkimuksen vastaavasti olevan ankkurointi ja loss aversion.
Description
Thesis advisor
Melgin, Jari
Keywords
arvonmääritys, arvonmääritysmenetelmät, jälkimarkkina, OTC, listaamattomat yritykset
Other note
Citation