Virtuaalioperaattoreiden toimintalogiikka – kuinka ymmärtää yrityksiä virtuaalioperaattorimarkkinoilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Industrial management
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
2000-luvun alku on tuonut tullessaan monia muutoksia vielä melko kehittymättömään mobiilikommunikaatioteollisuuteen. Langattomien teknologioiden nopea kehitys yhdistettynä nopeaan muutokseen sekä kilpailu- että sääntely-ympäristössä ovat aiheuttamassa epäjatkuvuuden teollisuuden kehityksessä. Miten tämä epäjatkuvuus vaikuttaa mobiilioperaattoreiden toimintamalleihin ja ansaintalogiikkaan, on kysymys, joka liittyy läheisesti käynnissäolevaan muutokseen. Mikä on teollisuuden uusimman kehityssuunnan, virtuaalimobiilioperaattoreiden, rooli tämän kehityksen keskellä on toinen relevantti kysymys koskien teollisuuden kehitystä. Tämä tutkimus esittää keskeisiä teorioita koskien yrityksen arvonluomisen prosessia, yhteistoiminnallisia yritysverkostoja ja sitä miten yritykset ja teollisuudenalat kehittyvät. Mobiiliteollisuuden epäjatkuvuuden keskeisimmät tekijät, teknologinen ja sääntelyllinen muutos, esitellään ja niiden vaikutusta mobiilikommunikaation arvoketjuun pohditaan käyttäen hyväksi arvoketjuintegraatiota koskevaa teoriaa. Kehitysteorioista käänteentekevän innovaation teoriaa käytetään pääasiallisena teoriana selittämään virtuaalioperaattoreiden tähänastista kehitystä ja tekemään päätelmiä tulevasta. Tutkimus erittelee myös sitä, mitä tämänhetkinen mobiilikommunikaatiotutkimus on identifioinut mahdollisiksi tulevaisuuden virtuaalioperaattoreiden tulonlähteiksi. Näistä aineksista kehitetään käsitteelinen viitekehys, jonka avulla tutkitaan kahden yrityksen menestystä suomalaisella mobiilikommunikaatiomarkkinalla. Lisäksi esitellään täydentävä yrityscase brittiläiseltä markkinalta, jotta voidaan osoittaa horisontaalisen toimintamallin edut mobiilikommunikaatiomarkkinalla. Päätelmissä todetaan, että mobiilikommunikaatioteollisuus on horisontalisoitumassa EU:n alueella mistä johtuu, että mobiiliverkko-operaattorit kärsivät tällä hetkellä byrokraattisesta tehottomuudesta. Vaikka virtuaalioperaattorin liiketoimintamalli vaikuttaisi soveliaammalta tulevaisuuden mobiilikommunikaatiomarkkinoilla, ne eivät toistaiseksi ole pystyneet hyödyntämään horisontaalisen toimintamallin täyttä potentiaalia. Tämä voidaan selittää innovaatioteorialla.

The beginning of 21st century has brought along many changes to still quite immature industry of mobile communications. Rapid development of wireless technologies combined with rapid changes in competitive and regulatory environment are causing a disruption in the evolution of the industry. How does this disruption affect the operational model of mobile operators and earnings logic, is a question closely related to ongoing change in the industry. What is the role of one of the latest development, virtual network operators, amidst this development is another relevant question concerning the development of the industry. This study presents centric theoretical concepts related to value creation of a company, collaborative company networks and how companies and industries evolve. The main factors of disruption, technological and regulatory change, are presented and their effect on the mobile communication value chain is reflected against theories concerning value chain integration. From evolutionary theories disruptive innovation theory is used as primary framework to ponder hitherto performance of virtual network operators and to make conclusions on the future. The study also scrutinizes what has been identified as possible revenue generators of future virtual network operators in contemporary research of mobile communications. From those ingredients a conceptual framework is developed in order to study performance of two companies from Finnish mobile communication market. An additional company case from British market is presented in order to show the advantages of horizontal operating mode in mobile communication market. The thesis concludes that the industry in the EU area in general is on verge of horizontalization and mobile network operators are suffering from bureaucratic inefficiency. Although virtual network operator's business model would seem more suitable for future mobile communication markets, they have not yet tapped the full potential of horizontal operating mode. This can be explained with the theory of innovation.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul; Prof.
Thesis advisor
Järn, Harry; Kauppatieteiden maisteri
Keywords
disruptive innovation, sustaining innovation, industry evolution, vertical integration, horizontal, horizontalization, business model, virtual network operator, MVNO, mobile operator, käänteentekevä innovaatio, ylläpitävä innovaatio, teollisuuden evoluutio, vertikaalinen integraatio, horisontaalinen, horisontalisaatio, liiketoimintamalli, virtuaalioperaattori, mobiilioperaattori
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007492