Marketing of environmentally sustainable ski center service

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
148
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia keinoja, miten markkinointia voidaan hyödyntää ympäristöllisesti kestävän hiihtokeskuspalvelun edistämisessä. Pyrin vastaamaan kyseiseen tutkimusongelmaan tutkimalla vihreän markkinoinnin, kuluttajien ja valtion roolia ympäristökestävyyden kehittämiselle, ympäristökestävyyden integroimista palvelujen markkinointi-mixiin sekä kestävän matkailun ohjeiden hyödyntämistä hiihtokeskuspalvelun markkinoinnissa. Tutkimus suoritetaan hiihtokeskuspalveluntarjoajan näkökulmasta. Metodologia Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Empiirinen osa toteutettiin tapaustutkimuksena ja haastattelin hiihtokeskuspalvelujentarjoajia Alpeilla ja Lapissa puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Puolistrukturoidut haastattelut varmistivat, että tietyt aiheet tulevat käsitellyiksi, kun taas samanaikaisesti ne mahdollistivat todellisen ymmärryksen haastateltavan käsityksistä siitä, miten ympäristöllinen kestävyys voidaan toteuttaa hiihtokeskuspalveluissa. Haastattelurunko johdettiin tutkimusongelmista ja haastattelut analysoitiin seuraten teoreettisten löydösten perusteella kehitettyä teoreettista viitekehystä. Tutkimuksen päälöydökset Teoreettinen viitekehys ohjasi empiiristä tutkimusta, ja antoi seuraavat vastaukset tutkimusongelmiin. Ensiksi, vihreän markkinoinnin, kuluttajien ja valtion roolit ovat ratkaisevan tärkeitä ympäristöllisen kestävyyden kehittämiselle. Vihreä markkinointi ohjaa yritysfilosofiaa hiihtokeskuksissa, kun taas kuluttajilla on aktiivinen rooli palvelujen kestävyyteen vaikuttamisessa kulutuskäyttäytymisensä kautta. Valtio puolestaan mahdollistaa ja säätelee hiihtokeskuksia kohti ympäristökestävyyttä. Toiseksi, ympäristökestävyys voidaan integroida palvelujen markkinointi-mixiin sisällyttämällä se kokonaisvaltaisesti jokaiseen komponenttiin. Lisäksi, kehitettyä vihreää palvelujen markkinointi-mixiä voidaan hyödyntää käytännön työkaluna edistettäessä ympäristöllisesti kestäviä palveluja. Lopuksi, kestävän matkailun periaatteita voidaan hyödyntää parhaina käytäntöinä hiihtokeskuspalvelujen markkinoinnissa Lapissa ja Alpeilla. Tärkeimpänä, tutkimuskysymysten avulla luotu teoreettinen viitekehys, identifioi kokonaisvaltaisesti palvelujen ympäristökestävyyteen vaikuttavat tekijät. Sen vuoksi, kehitettyä viitekehystä voidaan hyödyntää ympäristöllisesti kestävän hiihtokeskuspalvelun edistämisessä.
Description
Keywords
vihreä markkinointi, palvelujen markkinointi, vihreä kuluttaminen, tapaustutkimus, hiihtokeskus
Other note
Citation