Taidetta, tiedettä ja parempia tulevaisuuksia – Pohdintoja kuvataidekasvatuksen merkityksistä Aalto-yliopisto Juniorin monialaisessa kontekstissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Aalto-yliopisto Junior on Aalto yliopiston alaisuudessa toimiva monialainen opetusyksikkö, joka tekee töitä STEAM-kasvatuksen parissa. Opinnäyte on laadullisen tapaustutkimuksen piirteitä omaava haastattelututkimus, joka keskittyy tarkastelemaan opetusyksikkö Aalto-yliopisto Juniorin toimintaa kuvataidekasvatuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia merkityksiä taidekasvatus saa Aalto-yliopisto Juniorin monialaisessa kontekstissa. Tutkielmaa varten tietoa kerättiin ryhmähaastattelemalla kolmea Aalto-yliopisto Juniorilla töissä olevaa tai aiemmin töissä ollutta ainekoordinaattoria. Puolistrukturoitu ryhmähaastat-telu muodosti tutkimuksen empiirisen aineiston, jonka avulla oli tarkoitus selvittää, kuinka ainekoordinaattorit kokivat taiteen ja tieteen yhdistymisen Junior-toiminnassa. Lisäksi tutki-muksessa pohditaan, millainen monialaisuuden tulevaisuus on kyseisessä opetusyksikössä ja tulosten perusteella muotoillaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Tutkimusaineistoa tarkasteltiin sisällönanalyysin keinoin, jonka lisäksi käytettiin teemoittelun ja tyypittelyn metodologiaa. Tulkinta ja tiedon muodostus tapahtui hermeneuttista kehää kulkemalla. Tuloksista ilmenee, kuinka kuvataidekasvatus nähdään Aalto-yliopisto Juniorissa keinona purkaa polarisaatiota ja tieteisiin sekä taiteisiin liittyviä stereotypioita. Ainekoordinaattorien näkemysten mukaan, kuvataidekasvatuksella kyetään luomaan monialaisessa viitekehykses-sä dialogia eri oppiaineiden välille, laajentamaan ajattelua sekä toimintatapoja. Aineiston avulla kyettiin muodostamaan ehdotelmia, joiden avulla Aalto-yliopisto Junior voi keskustella tulevan toimintansa suuntaviivoista. Teemat, joihin opetusyksikössä tulisi keskit-tyä liittyivät arvoihin, kuten saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja tasa-arvoon. Aineistossa esiin nousseet monialaisuuteen liittyvät haasteet voivat luoda pohjan dialogille, jonka kautta Aalto-yliopisto Junior kehittää tulevaa strategiaansa.

Multidisciplinary teaching unit Aalto University Junior works with STEAM education and represents the different fields of Aalto University. This qualitative study with case study characteristics explores the significance of art education in the Aalto University Junior’s multidisciplinary context. A semi-structed group interview was conducted consisting of three current or previously employed subject coordinators of Aalto University Junior. The subject coordinators were interviewed on how they experienced the way in which arts and sciences were combined in the unit’s programme activities. The study also investigates the future of multidisciplinarity of Aalto University Junior and forms suggestions for further developing its activities. The empirical material was scrutinized with content analysis along with methodologies of categorization and theming. The interview was interpreted and new information was formed with hermeneutic analysis. The results indicate that art education at the Aalto University Junior programme is seen as a tool for breaking down stereotypes that relate to the polarisation of arts and sciences. According to the views of the subject coordinators, the use of art education in a multidisciplinary framework can create dialogue across different subject areas, while broadening mindsets and teaching methods. From the results, suggestions were formed for how the Aalto University Junior can discuss the direction of its development. Themes that the programme should focus on relate to values, such as feasibility, accessibility and equality. Challenges highlighted by the study which are associated with multidisciplinarity can form a basis for dialogue, through which the Aalto University Junior programme should develop its future strategy.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Rastas, Marja
Keywords
kuvataidekasvatus, merkitykset, Aalto-yliopisto Junior, kriittinen ajattelu, kriittinen ajattelijuus, STEAM
Other note
Citation